Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

EIB schválila novou úvěrovou politiku v oblasti dopravy pro bezpečný, zabezpečený, přístupný, ekologický a účinný systém mobility

  • Nová úvěrová politika EIB v oblasti dopravy vznikla po veřejné konzultaci, které se zúčastnilo více než 3 500 jednotlivců a organizací.
  • Nová politika stanoví priority EIB pro podporu odvětví dopravy v souladu s plánem skupiny EIB pro oblast klimatu.
  • Mezi priority patří větší investice do veřejné dopravy, sdílené a aktivní dopravy, čistých vozidel, infrastruktury pro alternativní paliva, inteligentních dopravních systémů, intermodální a multimodální dopravy, bezpečného systémového přístupu k bezpečnosti silničního provozu, odolnosti dopravní infrastruktury, dokončení sítí ve všech odvětvích dopravy se zaměřením na bezpečnost, dostupnost, ekologičnost a efektivitu, a to i prostřednictvím digitalizace.

Evropská investiční banka na základě rozhodnutí své správní rady složené ze zástupců 27 členských států EU revidovala svou úvěrovou politiku v oblasti dopravy, kterou dnes zveřejňuje a která bude po rozhodnutí správní rady k dispozici na této stránce.

Nová politika poskytování úvěrů na dopravu je v souladu s rámcem plánu skupiny EIB pro oblast klimatu a je začleněna do dokumentu “Cesta vpřed: investice do čistšího a inteligentnějšího dopravního systému”.

Politika poskytování úvěrů v dopravě nastiňuje investiční priority EIB při podpoře zavádění nových inovativních technologií, jakož i vyspělých projektů sladěných s Paříží, které mají největší význam pro umožnění přechodu odvětví dopravy na dekarbonizaci a snižování znečištění, bezpečnost a zabezpečení, dostupnost, ekologičnost a účinnost (SAGE).

V souladu s cíli EU a naším plánem klimatické banky je cílem této politiky podpořit přechod k čisté nulové budoucnosti a odklon od fosilních paliv k udržitelnějším řešením.

Způsobilost pro podporu EIB na projekty související s dopravou se bude i nadále řídit hlavními zásadami stanovenými v Plánu klimatické banky skupiny EIB. Cílem tohoto plánu je posílit přínos banky v oblastech její činnosti a její vliv na řešení problémů souvisejících se změnou klimatu a životním prostředím a stanovit konkrétní investiční kritéria sladěná s Paříží.

Aktualizovaná politika odráží příspěvky z veřejné konzultace – v souladu s politikou transparentnosti skupiny EIB -, která se konala od 26. července do 29. října 2021. Konzultace se zúčastnilo více než 3 500 jednotlivců a organizací včetně skupin občanské společnosti, účastníků dopravních kampaní a zástupců dopravního průmyslu. Efektivní doprava a mobilita jsou nezbytné pro zajištění a ochranu volného pohybu osob a zboží. Nová politika EIB ji zavazuje k tomu, aby upřednostňovala bezpečný, přístupný, ekologický a efektivní způsob uspokojování rostoucí poptávky po dopravě v Evropě i mimo ni.

Viceprezident Evropské investiční banky Kris Peeters řekl: “Doprava je dnes pro společnost problémem i řešením. Je jediným významným odvětvím, v němž emise skleníkových plynů stále rostou, ale zároveň má zásadní význam pro obchod, zaměstnanost a rozvoj a je klíčovým prvkem moderního života. Umožňuje lidem a zboží cestovat rychle a všude a přináší prosperitu národům po celém světě. Je však nejvyšší čas, aby doprava a mobilita byly skutečně udržitelné. Nová úvěrová politika EIB v oblasti dopravy se komplexně zaměřuje na to, aby byla doprava bezpečná, dostupná pro všechny, ekologická a efektivní. Lepší doprava není v rozporu s lepším klimatem. Sladěním naší podpory projektů v oblasti dopravy a mobility s naším plánem klimatické banky pomáháme transformovat naše neudržitelné dopravní systémy na udržitelné. EIB pokračuje v efektivním přesměrování svého financování, aby reagovala na naléhavou klimatickou a environmentální situaci, které čelíme všichni.”

Hlavní rysy nové úvěrové politiky EIB v oblasti dopravy:
  • Výzvy, kterým odvětví dopravy čelí, se týkají dekarbonizace, opatření, která výrazně nepoškozují životní prostředí, bezpečnosti silničního provozu a dopravy, umožnění rozvoje, rovné dostupnosti, udržitelnosti měst, odolnosti dopravní infrastruktury vůči změně klimatu a účinného využívání zdrojů. Významnou výzvou je rovněž dokončení propojení transevropských dopravních sítí (TEN-T), které hraje důležitou roli v soudržnosti Evropské unie a rozvoji jednotného trhu. V odvětví dopravy se stále více zavádí digitalizace a automatizace, ale pro ochranu digitální dopravní infrastruktury je třeba zajistit ochranu osobních údajů a kybernetickou bezpečnost. V neposlední řadě představuje financování dopravní infrastruktury obrovskou výzvu, neboť se odhaduje, že na investice do ekologické dopravní infrastruktury bude potřeba 100 miliard EUR ročně.
  • Politika určuje investice, které jsou pro řešení těchto problémů nejvhodnější, přičemž hlavní priority v jednotlivých dopravních pododvětvích jsou následující:

Městská mobilita. EIB bude upřednostňovat veřejnou dopravu, protože je klíčem k tomu, aby městská mobilita byla bezpečná, cenově dostupná, ekologická a efektivní. Jako doplněk k veřejné dopravě bude banka upřednostňovat také systémy aktivní a sdílené mobility, jako je pěší a cyklistická doprava. Mezi priority EIB v oblasti městské mobility patří také podpora bezpečných systémů, čistých vozidel, jako jsou elektronické autobusy, taxíky, automatizovaná kyvadlová doprava a automatizace vozidel. EIB bude dále investovat do digitalizace, neboť ta může vést k efektivnějšímu řízení a využívání dopravních prostředků, zejména v přetížených oblastech.

Mimořádná městská železnice. EIB bude prioritně podporovat elektrifikovanou železniční infrastrukturu a elektrifikovaná a jiná ekologická kolejová vozidla. Prioritou budou rovněž investice do infrastruktury v oblasti digitalizace a automatizace, které jsou prostředkem optimalizace využívání železničních zdrojů a zlepšení bezpečnosti a interoperability mezi různými druhy dopravy v dopravním systému. EIB bude rovněž rozvíjet inovativní finanční nástroje umožňující modernizaci, dovybavení, digitalizaci a automatizaci železničních kolejových vozidel, vlakového a lokomotivního parku.

Mimořádné městské silnice. Jak je uvedeno v plánu klimatické banky, podpora EIB pro silnice podléhá přísnějšímu ekonomickému testu, který je slučitelný se stínovými náklady na uhlík v souladu s cílem klimatické neutrality do roku 2050. EIB bude zvažovat investice do strategických sítí – zejména TEN-T – a upřednostňovat bezpečnost silničního provozu, zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, vozidla s nulovou spotřebou, investice do inteligentních dopravních systémů a digitálních řešení, jakož i obnovu a modernizaci silniční infrastruktury.

Inteligentní dopravní systémy a digitální řešení. EIB bude upřednostňovat investice do digitálních řešení, aby se zaměřila na optimální a bezpečnější využívání stávající infrastruktury. Prioritou budou systémy řízení dopravy a informování cestujících, automatizace, bezpečnost a dohled, služby veřejné dopravy na vyžádání a integrovaný prodej jízdenek.

Vnitrozemské vodní cesty. Mezi priority EIB v oblasti podpory vnitrozemské vodní dopravy patří modernizace a obnova infrastruktury, digitalizace vodních cest a plavidel, jakož i obnova a čištění stávajících flotil.

Námořní doprava. EIB bude prioritně podporovat rozvoj strategické přístavní infrastruktury, jakož i digitalizaci a dekarbonizaci přístavů. Pokud jde o námořní plavidla, bude EIB upřednostňovat vývoj a zavádění lodí s nulovými přímými emisemi CO2 prostřednictvím pilotních a demonstračních projektů.

Letecká doprava. Jak je stanoveno v plánu klimatické banky, EIB nebude podporovat investice do zvyšování kapacity letišť nebo letadel na konvenční pohon. Banka bude upřednostňovat investice do dekarbonizace a provozní odolnosti letišť TEN-T, vývoj a zavádění letadel s nulovými emisemi prostřednictvím pilotních a demonstračních projektů a investice do zvýšení digitalizace tohoto odvětví.

Nová politika vstoupí v platnost okamžitě a bude platit až do roku 2027. V roce 2025 proběhne její přezkum.

Zdroj: EIB 

Zajímá vás téma
Zelená města (Green Cities)?