Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

Co přinesly tržní konzultace k odpovědnému zadávání ve stavebnictví?

Jak nastavit odpovědné (strategické) veřejné zadá- vání v sektoru stavebnictví tak, aby bylo efektivní pro zadavatele i dodavatele? To se stalo předmětem prvních velkých tržních konzultací k uvedenému té- matu ve formátu „meet the buyer“, jež realizovalo Mi- nisterstvo práce a sociálních věcí společně s Asociací pro rozvoj infrastruktury a kterých se zúčastnila šes- tice největších stavebních firem spolu s významnými českými zadavateli.

Ministerstvo práce a sociál­ ních věcí (MpSv ) spolu s asociací pro rozvoj in­ frastruktury (aRI) zahájily sérii trž­ ních konzultací k odpovědnému (strategickému) zadávání veřej­ ných zakázek, a to setkáním mezi významnými stavebními firmami a zadavateli, kteří koncept odpo­ vědného zadávání ve svých orga­ nizacích úspěšně praktikují. právě oblast stavebních zakázek totiž patří k těm, jež přinášejí obrovskou příležitost z hlediska strategického zadávání.

Jde o oblast, kde může ro­ zumná a logická implementace odpovědného zadávání nabídnout benefity oběma stranám – zada­ vatelům i dodavatelům – a to ze­ jména v tématech, která stavební sektor dlouhodobě trápí: přemíra soutěže „na cenu“ a tomu odpo­ vídající kvalita plnění, problémy v dodavatelských řetězcích, málo prostoru pro vyšší bezpečnost pra­ covníků, nízká motivace využívání ekologicky šetrnějších řešení apod.

Koncept odpovědného veřejného zadávání

Odpovědné veřejné zadávání (ovz) se již několik let mezi zadavate­ li diskutuje. dobrá zpráva zní, že narůstá počet významných orga­ nizací, jež se ke konceptu hlásí, im­ plementují ho ve svých zakázkách a postupně tak prostředí v České republice kultivují po vzoru dob­ ré zahraniční praxe. Snahou MpSv a aRI je do diskuse systematicky vtáhnout stavební firmy a spo­ lu s nimi vytvářet podmínky pro funkční implementaci přístupu k veřejným nákupům, který tvoří standard v jiných evropských ze­ mích – naše sousedy nevyjímaje.

Zkušenosti z praxe

Zadavatelé s odkazem na svou reálnou praxi sdíleli na konkrétních případech vlastní zkušenosti a pře­ svědčení, že se jedná o funkční, efektivní a přínosná řešení pro za­ davatele i dodavatele. Konzultace proběhla rovněž za účasti zástupců Ministerstva pro místní rozvoj a Mi­ nisterstva průmyslu a obchodu.

Stavební firmy se nejen účast­ nily diskuse, ale také k uvedeným okruhům zaslaly další postřehy. zmí­ něné písemné podklady představují důležitý komplexní vstup pro násle­ dující práci MpSv v oblasti odpověd­ ného veřejného zadávání a projektu odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání ve­řejných zakázek, jehož cílem je prá­vě rozvoj daného přístupu v Česku v následujících třech letech.

Leona Gergelová Šteigrová, ve­ doucí veřejných zakázek a zmíně­ ného projektu na MpSv, vysvětluje: „Cítíme – a kdekdo si na to stěžuje – že současná situace ve stavebních veřejných zakázkách, mnohdy adorující cenu, nám nevyhovuje. Šetříme na lidech, kteří na stavbách pracují, šetříme na jejich bezpečnosti, poddodavatelích, kvalitním, ekologicky šetrném řešení. Cílem odpovědného veřejného zadávání je win-win řešení, to znamená uznat potenciál kvalitních a inovativních firem a umožnit jim, aby nabízely nejlepší řešení z hlediska konceptu 3E a strategického, respektive udržitelného nákupu.“

Tržní konzultaci s ARI a MPSV připravovala a moderovala Adéla Havlová, partnerka advokátní kan­celáře HAVEL & PARTNERS, která se specializuje na oblast veřejného sektoru. K tématu přitom podotýká: „Nejdůležitější je, že se podařilo otevřít věcnou a konstruktivní diskuzi mezi Nejvýznamnějšími hráči, kteří se na realizaci velkých stavebních investic veřejného sektoru podílejí. A to nejen o záměru společensky odpovědného přístupu obecně, ale hlavně o konkrétních opatřeních, nastavovaných výslovnými požadavky v zadávacím řízení a při plnění veřejné zakázky, a o jejich působení v praxi. Oboustranná znalost záměru, možností i limitů je důležitým předpokladem, aby zadavatelé zadáním veřejné zakázky získali maximální přidanou hodnotu při ekonomicky nejvýhodnější nabídce – best value for money – a zároveň tím podpořili rozvoj společensky odpovědného přístupu na trhu jako přirozené sou- části veřejných investic.“

Konzultace s firmami v oblasti odpovědného zadávání ve staveb­nictví budou pokračovat i v budoucnu pod projektem MPSV Odpo­vědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek (více na sovz.cz).

Pro první velkou tržní konzul­taci byly osloveny největší firmy působící ve stavebním sektoru v Česku. K diskusi přijala pozvání šestice z nich (abecedně):
» EUROVIA CS, a. s.
» HOCHTIEF Cz, a. s.
» Metrostav, a. s.
» OHL ŽS, a. s.
» Skanska, a. s.
» STRaBaG, a. s.

Konzultací se zúčastnili významní zadavatelé, kteří odpověd­né zadávání ve svých stavebních zakázkách již systematicky aplikují a jejichž VZ sloužily jako příklady best practice nebo kteří zahrnutí kon­ceptu do svých významných výstav­bových projektů zvažují, konkrétně:

» Dopravní podnik hl. m. Prahy
» Ředitelství silnic a dálnic
» Správa železnic
» Letiště Praha
» Masarykova univerzita
» Povodí Vltavy, s. p.
» Krajský úřad Jihomoravského kraje                                                                           » Vysoká škola chemicko-technologická

Zdroj: Veřejné zakázky v praxi

 

Zajímá vás téma
Metoda Best Value ?