Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

ARI: Pozvánka k účasti v předběžné tržní konzultaci

Vláda České republiky schválila program rozvoje rychlých železničních spojení, který obsahuje stovky kilometrů novostaveb vysokorychlostních tratí („VRT“). Realizace tohoto programu bude představovat celkové investiční náklady ve výši několika stovek miliard korun vynakládaných postupně po dobu několika následujících desetiletí. VRT musí splňovat technické specifikace pro interoperabilitu evropského železničního systému. Zahájení výstavby VRT je plánováno na rok 2025.

POZVÁNKA K ÚČASTI V PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACI

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7 („Zadavatel“) oznamuje konání předběžné tržní konzultace(„Konzultace“) v souvislosti s přípravou realizace veřejné zakázky s předpokládaným názvem „Zpracování dokumentace pro územní řízení – vysokorychlostní trať Praha-Běchovice – Poříčany“ („Veřejná zakázka“).

Na organizaci Konzultace Zadavatel spolupracuje s Asociací pro rozvoj infrastruktury („ARI“), která bude vystupovat jako její pořadatel a moderátor.

ARI a Zadavatel mají zájem, aby zadávací podmínky co nejlépe odpovídaly potřebám Zadavatele a současně, aby byly i spolu s předmětem zakázky nastaveny v souladu s principy zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“), zejména zásadou přiměřenosti a dalšími zásadami upravenými v § 6 ZZVZ.

Zadavatel má zejména zájem představit potenciálním dodavatelům model uvažovaného hodnocení nabídek, který bude založen na aplikaci metody Best Value Approach („BVA“). Metoda BVA je ověřená praxí dalších evropských států (např. Nizozemí, Norsko), v nichž vedla ke zvýšení kvality plnění, vstupu nových dodavatelů na relevantní trh a snížení vícenákladů vznikajících na straně zadavatelů.

Zadavatel věří, že tato metoda umožní dodavatelům již v rámci nabídek prezentovat odbornost a kvalitu plnění a uvolnit dlouhodobý tlak na co nejvýraznější snížení nabídkových cen, jež tíží jak dodavatele, tak i zadavatele.

Konzultace proběhne v pondělí 30. 9. 2019 od 9:00 na adrese Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – provozovna Správy železniční dopravní cesty s tím, že s jednotlivými dodavateli se bude jednat společně. S pozvánkou byli primárně osloveni ti potenciální dodavatelé, kteří jsou Zadavateli známí.

Více informací včetně dokumentu ke stažení naleznete ZDE

Zajímá vás téma
Vysokorychlostní tratě (VRT)?