Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

ARI: Jak dál v budování infrastruktury státu?

ARI: Jak dál v budování infrastruktury státu?

Rozhovor Haló novin s Tomášem Janebou, prezidentem Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI):

V závěru loňského roku se konala Národní konference o české infrastruktuře. O čem jste na ní jednali?

Konference, mimochodem s mezinárodní účastí, připomněla nutnost řešení palčivých otázek budování infrastruktury v České republice. Odborníci z řad dodavatelů, poradenských společností i potenciálních investorů diskutovali o možnostech, které by v příštím roce mohly u nás rozhýbat infrastrukturní projekty. Důležitou součástí prezentací bylo i vystoupení zástupců ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury. Ujistili, že i stát si je vědom, že v této oblasti má velké rezervy.

Chystají se ze strany státu nějaké novinky, například v legislativě?

Na konferenci zazněly tři zásadní informace o připravovaných změnách v oblasti řešení infrastrukturních projektů. Ani jedna bohužel už nepomůže projektům pro letošní rok, ale i tak jsou příslibem do budoucna. Cílem přípravy nového zákona o zadávání veřejných zakázek na ministerstvu pro místní rozvoj není jen převést nové zadávací směrnice Evropské unie do českého právního prostředí, ale také uvolnit některá současná omezení, která negativně ovlivňují kvalitu výběru dodavatelů. Mám na mysli zejména případy, kdy je převažujícím hodnotícím kritériem cena.

Na to se v poslední době často poukazuje zejména v souvislosti s dopravními stavbami…

Státní fond dopravní infrastruktury přišel s iniciativou pro zadávání zakázek metodou Design-Build (Navrhnipostav). Je to postup, který umožní zadávat zejména stavby mostů, technologických objektů a velkých křižovatek tak, aby realizátoři mohli do řešení vložit vlastní invenci a řešení tak přinášelo maximální ekonomický efekt, tedy optimální poměr mezi cenou a získanou hodnotou díla. Je to využitelné pouze pro určité typy projektů, zejména u technicky komplikovaných staveb, kde invence dodavatelů může přinést značné úspory.

Vleklým problémem je získávání pozemků pro stavby. Chystají se změny, které by přinesly zjednodušení a hlavně zrychlení tohoto vlastně prvního kroku příští stavby?

Ministerstvo dopravy předložilo v prosinci vládě věcný záměr nového zákona o liniových dopravních stavbách. Zákon jednoznačně bude mít největší dopad do infrastrukturních projektů. Měl by konečně vyřešit problémy, které důležité liniové stavby brzdí. Příslib vzniku specializovaného stavebního úřadu na ministerstvu a jednoho integrovaného povolení s jednostupňovým odvolacím řízením po vzoru německé legislativy vyvolává u všech zúčastněných pozitivní očekávání. Měly by tak odpadnout letité spory o realizaci dopravně významných liniových staveb.

Domníváte se, že stavbaři mohou se státem vést smysluplný dialog o problémech, které dusí rozvoj infrastruktury?

Naše asociace se vloni výrazně snažila o rozproudění odborné diskuse o problémech infrastrukturních projektů. Účastníci konference mohli zkonfrontovat své zkušenosti se zkušenostmi ze zahraničí. Utvrdila nás v tom, že jdeme správným směrem. Využití zahraničních zkušeností, ať už na poli smluvních podmínek dle vzorů FIDIC nebo na poli financování prostřednictvím PPP projektů, pomůže české ekonomice k nastartování dalšího růstu. Velice mne potěšilo, když z úst zástupců ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva dopravy i Státního fondu dopravní infrastruktury zaznělo, že mají zájem o další prohloubení spolupráce, která již přináší úspěchy jak v oblasti přípravy nového zákona o veřejných zakázkách, tak i při přípravě využití zadávání zakázek metodou DesignBuild (Navrhni-postav).

Jaké další legislativní změny byste rádi viděli, jak se vám líbí vládní návrh novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)? Neposílí »ekoteroristy«?

Novelou zákona si výrazně komplikujeme přípravu staveb, a to nejen developerských, ale také veřejné infrastruktury. Do veřejné infrastruktury se neinvestuje kvůli stavebním firmám, ale proto, abychom měli lepší školy, kvalitnější nemocnice, bezpečnou a rychlou přepravu na silnicích a železnicích. Infrastruktura je jedna z pár klíčových podmínek ekonomické prosperity státu. Tato novela bohužel zvýší mrhání veřejnými prostředky.

Největším problémem zahajování nových staveb v současné době není nedostatek peněz, ale projektová nepřipravenost. Přinese podle vašeho názoru rok 2015 změnu?

Změna na postu ministra dopravy velice pravděpodobně rozhýbá plynulost zakázek projektantům a inženýrům, bez kterých se žádná stavba nemůže zrealizovat. Stát musí mít dostatek informací o svých záměrech a musí neustále připravovat nové akce tak, aby když se jedna opozdí, tak aby měl dostatek dalších. Dodavatelé musí mít prostor plánovat své kapacity a musejí mít vizi, že mají investovat do kvalitních odborníků.

***

Zákon o liniových dopravních stavbách by měl konečně vyřešit problémy, které důležité liniové stavby brzdí.
Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) je multiprofesní think-tank sjednocující názory významných dodavatelů v oblasti projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, projektového financování a poradenství. Prosazuje koncepční změny včetně zavedení jasných pravidel plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe, která umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj veřejné infrastruktury v ČR a kvalitativní růst dodavatelského sektoru posilováním svého know-how a společenské odpovědnosti. Mezinárodní federace konzultačních inženýrů (FIDIC) je nevládní organizací uznávanou Spojenými národy, Světovou bankou, Evropskou komisí, významnými světovými bankami a nadnárodními institucemi. FIDIC vydává vzory obchodních podmínek pro oblast přípravy, realizace a správy staveb, které v mezinárodní stavební praxi patří k nejčastěji užívaným podkladům pro uzavírání smluv.

Zdroj: http://www.halonoviny.cz/articles/view/33210797

Zajímá vás téma
PPP pro veřejnou infrastrukturu?

Zajímá vás téma
Urychlení povolovacích procesů?