Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Tiskové zprávy

GreenDeal4Buildings: Financování renovační vlny v ČR

  • 27. 7. 2021
  • Tisková zpráva

Budovy a jejich energetické systémy hrají hlavní roli ve snižování globálních emisí skleníkových plynů. Mezi všemi sektory mají budovy nejvyšší potenciál ve snižování globálních emisí CO2. Pro naplnění cílů Evropské zelené dohody1 je nevyhnutelné dosáhnout evropského tempa obnovy budov na úrovni 2 % ročně, což z pohledu současné rychlosti renovací v České republice a na Slovensku představuje značnou výzvu pro všechny zapojené strany.

Renovace budov v České republice a na Slovensku nemohou dosáhnout požadovaného tempa bez účasti soukromého kapitálu a bez zapojení dalších zdrojů a nástrojů financování. K tomu je potřebná spolupráce všech zainteresovaných stran a implementace efektivních finančních nástrojů. Zelená dohoda pro budovy pomůže na evropské úrovni rozšířit existující postupy, definuje strategie a plány, navrhne zlepšení v rámci národních politik a opatření, a taktéž bude sledovat implementaci opatření pro zlepšení fungování trhu.

Partneři z České republiky a Slovenska zahájili konzultace se zúčastněnými stranami k naplnění Evropské zelené dohody připojením se k „Renovační vlně“ (Renovation Wave) budov a dosažení jejích cílů. Tyto konzultace povedou k dohodě o cílech a návrzích opatření pro rezidenční a komerční budovy, průmyslové objekty a městskou infrastrukturu v rámci mezinárodního projektu „Zelená dohoda pro budovy“ (Green Deal for Buildings).

Navázáním na Fórum udržitelných energetických investic, které v mnohých členských státech EU napomohlo k rozběhu velkých projektů zaměřených na oblast sociálního bydlení za přiměřenou cenu a nájemného bydlení pro mladé pomocí efektivních finančních nástrojů a financování z Evropských zdrojů a také financování ze strany soukromých investorů.

Základním úkolem projektu je organizace „Kulatých stolů“ (Roundtables) za účasti špičkových odborníků ze soukromého i veřejného sektoru, jejichž hlavním výstupem bude příprava návrhů opatření a akčních plánů s cílem ovlivnit politiky klíčových zúčastněných stran a podpořit implementaci iniciativy Chytré finance pro chytré budovy, zejména pokud jde o zlepšení efektivnosti veřejného financování a zapojení soukromého kapitálu. Tři expertní týmy s odborníky z Česka a Slovenska se budou podrobně věnovat efektivnímu financování, zvýšení investic do energetické účinnosti a zvyšování hodnoty a důvěry investorů.

Naším cílem je vypořádat se s touto výzvou zvýšením konkurenceschopnosti a s tím související inovační aktivity slovenského i českého stavebnictví a vytváření nových příležitostí pro rozvoj bydlení s pozitivním dopadem na kvalitu života a zaměstnanost. Jsme přesvědčeni, že toto je jedna z klíčových cest k obnově ekonomik obou států po krizi Covid-19“, uvedl prezident ZSPS Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA. na úvodním setkání partnerů projektu.