ARI: ÚOHS nereflektuje běžnou evropskou praxi v PPP
Print Friendly

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) je znepokojena postupem a rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku „Poskytování služeb právního, finančního a technického poradenství před a v průběhu zadávacího řízení na výběr koncesionáře pro projekt PPP R4“ jejímž zadavatelem je MDČR. ARI zastává názor, že rozhodnutí ÚOHS není věcně správné a zásadním způsobem nereflektuje mezinárodní zadávací praxi PPP projektů běžně užívanou na evropském trhu. 

Zadavatel postupoval v souladu s dobrou mezinárodní praxí

ARI se domnívá, že zadavatel postupoval v souladu s dobrou mezinárodní praxí, čemuž svědčí i jeho spolupráce při přípravě zadávací dokumentace se zástupci expertního týmu EPEC (European PPP Expertise Centre).

Dále zastává názor, že po zmírnění podmínek zadávacího řízení zveřejněných dne 22. 10. 2015 na profilu zadavatele se jedná o zcela transparentní a nediskriminační zadávací řízení, tento názor je podpořený navíc skutečností, že Zadavatel obdržel tři konkurenční nabídky.

Dle názoru ARI ÚOHS nedisponoval takovým stupněm poznání komplexnosti poradenství v rámci PPP projektů liniové dopravní infrastruktury, aby mohl učinit informované rozhodnutí. To, že se ÚOHS argumentačně opírá o tvrzení subjektů, které nedisponují zkušenostmi z úspěšně dokončených obdobných PPP projektů (ve smyslu porovnatelného typu, velikosti a komplexnosti), a tudíž nejsou schopné reálně komentovat náročnost takového poradenství, považuje za nepochopitelné a znepokojující. Znepokojení vyvstává zejména v souvislosti s tím, že ÚOHS po předložení seznamu subjektů, které takové zkušenosti mají, tyto subjekty v rámci svého šetření již neoslovil a nevyžádal si jejich názor v reakci na zisk relevantních informací.

V reakci na rozhodnutí ÚOHS zrušit zadávací řízení veřejné zakázky na poradce státu PPP projektu R4 vydala ARI své stanovisko, které bylo zasláno na MDČR a ÚOHS:

000

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI)

ARI je think-tank sjednocující názory významných dodavatelů v oblasti projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, projektového financování a poradenství, prosazující koncepční změny včetně zavedení jasných pravidel plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe, která umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj naší veřejné infrastruktury.

Pro další informace kontaktujte:

Gabriela Švancarová, Public Relations

Asociace pro rozvoj infrastruktury
M: +420 724 930 929

E: PR@ceskainrastruktura.cz