Zlepšení prostředí zadávání veřejných zakázek
Print Friendly

POSTOJ

ARI prosazuje implementaci nových zadávacích směrnic EU v plném znění bez omezování a zpřísňování. Hlavním cílem implementace by měla být větší hospodárnosti zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv. Korektní, efektivní a nekorupční prostředí veřejného zadávání nemůže být regulováno pouze zákonem o veřejných zakázkách, ale mělo by být dáno jasně fungujícím zadávacím prostředím, které by mělo přinášet jasná pravidla, jak zadávat a hodnotit ekonomicky správně. Širší zadávací prostředí má být složeno z:

a)      nového zákona o veřejných zakázkách v maximální podobě zadávacích směrnic EU

b)      nového zákona o finanční kontrole, který zdůrazní zásady 3E: efektivnost, hospodárnost, účelnost

c)      praktického prováděcího rámce (viz. Green Book)

d)      specifických metodik dobré praxe pro hlavní kategorie veřejných nákupů (např. poradenské služby, stavebnictví, ICT atd.) s inspirací v mezinárodních zkušenostech

e)      fungujícího institucionálního zajištění prostřednictvím MMR, ÚOHS, NKÚ, orgánů finanční kontroly a nového monitorovacího orgánu dle čl. 83 nové Směrnice o zadávání veřejných zakázek 14/24/EU

f)       institutu centrálního zadavatele ČR

g)      systematickou podporou vzdělávání a ex-ante poradenství

CÍL

  • zajistit kvalitní implementaci nových zadávacích směrnic EU tak, aby nedošlo jen k formálnímu převzetí, ale aby došlo k systémovým změnám podporujících hospodárnost infrastrukturních projektů v rámci jejich celého projektové cyklu, a zároveň právní úprava byla přehledná a nadčasová
  • zavést metodiku dosažení zásad 3E, zejména (i) hodnocení ekonomické výhodnosti (hodnoty za peníze), (ii) hodnocení celoživotních nákladů a (iii) řešení mimořádně nízké nabídkové ceny
  • posoudit všechny instituty současného ZVZ nad rámec nových směrnic (věci čistě národní úpravy) a zvážit pečlivě důvody a rizika jejich ponechání v nové úpravě
  • zajistit soulad ZVZ a měřených kontraktů FIDIC pro vybrané oblasti (zejména pro dopravní stavby)
  • změnit vnímání a přístup k tzv. „vícepracím“, zejména u komplexních stavebních projektů, od formalistického pohledu dle ZVZ k zaměření se na otázku hospodárnosti postupu zadavatelů

PRACOVNÍ SKUPINA

Implementace zadávacích směrnic EU na infrastrukturní projekty

GARANT

Mgr. Adéla Havlová, LL.M., Havel Holásek & Partners, m: 605 181 123, e: adela.havlova(☼)havelholasek.cz

ČINNOST

ARI se aktivně účastní připomínkování legislativních návrhů MMR.

ARI je prostřednictvím Adély Havlové zastoupena v Expertní skupině MMR a zároveň i v Kolegiu ministryně pro regionální rozvoj k implementaci zadávacích směrnic EU a účastní se jejich pravidelných jednání a činností.

ARI je aktivním členem Platformy pro transparentní zakázky.

23/5/14: ARI vydala své připomínky k věcnému záměru MMR nového ZVZ (eKLEP č.j. 16880/2014-31), zde.

16/7/14: ARI vydala své připomínky k návrhu „technické“ novely ZVZ (eKLEP č.j. 20494/2014-33), zde.

12/14: ARI vydala návrh stanoviska z přípravě nového zadávacího prostředí z pohledu efektivního zadávání a realizace infrastrukturních projektů.

10/4/15: ARI uspořádala ve spolupráci s Velvyslanectvím Nizozemského království diskuzi u kulatého stolu o metodách hodnocení ekonomické výhodnosti – představení holandských zkušeností a úspěšné praxe s metodami hodnocení kvality nabídek – Best Value Procurement (BVP) pro infrastrukturní stavby. Diskuze se zúčastnil ministr dopravy, nizozemský velvyslanec, Vlastimil Fidler, (MMR ČR), nizozemští experti a členové ARI.

2015: ARI připravuje diskuzi u kulatého stolu na téma Přístup kontrolních orgánů ke změnám smluv během výstavby za účasti auditních orgánů EU a ČR, MF, MD, MMR, investorských organizací.