Zadávání metodou Design-Build
Print Friendly

POSTOJ

ARI prosazuje užívání způsobu zadávání metodou Design-Build na základě „Žluté knihy FIDIC“ pro vhodné projekty, u kterých má tato metoda význam. Tato metoda je, dle názoru ARI, vhodná pro výstavbu celků, jako jsou mosty, tunely, složitější úseky tras nebo dodávky pozemních staveb a technologických celků, kde prioritou zadavatele je (i) využití technické invence uchazečů o veřejnou zakázku při nalezení inovativního řešení, nebo co (ii) nejrychlejší zprovoznění stavby – pomocí částečného překrytí fáze projektování a realizace.

Pro metodu Design-Build je příznačná odpovědnost za projektovou dokumentaci na straně zhotovitele, přičemž objednatel specifikuje ve svém zadání pouze účel, standardy, rozsah a další například výkonová kritéria plnění. Jedná se o smlouvu s paušální cenou bez výkazu výměr. Při použití této metody může objednatel přesněji předvídat cenu i lhůtu pro dokončení. Přestože zhotovitel na sebe bere větší riziko v souvislosti s projektovou dokumentací, pro úspěch projektu je třeba optimálního rozdělení rizik.

CÍL

  • prosadit efektivní užívání metody Design-Build pro zadávání vhodných stavebních projektů veřejné infrastruktury, včetně dopravních a pozemních staveb, jak na úrovni centrální vlády, tak samosprávných celků (krajů a měst), formou osvěty, přednášek, prezentačních materiálů a metodik,
  • vznik (i) všeobecných obchodních podmínek obecně uznaných vzorových obchodních podmínek FIDIC, tzv. „Žluté knihy“ pro zadávání metodou Design-Build a (ii) zvláštních obchodních podmínek v minimálním rozsahu, které budou měnit původní text všeobecných obchodních podmínek knih FIDIC jen v nejnutnějších případech.

PRACOVNÍ SKUPINA

Obchodní podmínky v českém stavebnictví – podskupina pro Design-Build

GARANT

JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., zástupce ARI pro mezinárodní spolupráci, m: 724 980 376, e: klee(☼)email.cz

VEDOUCÍ

Ing. Petr Řezáč, Metrostav, m: 602 285 433, e: petr.rezac(☼)metrostav.cz

ČINNOST

ARI spolupracuje na tomto tématu s CACE (Česká asociace konzultačních inženýrů, v níž je ARI čestným členem) a také se Sdružením pro výstavbu silnic Praha (SVS).

19/6/14  ARI uspořádala diskuzi formou kulatého stolu na téma „Zadávání výstavbových projektů metodou Design-Build“, kterého se zúčastnil ministr dopravy ČR Antonín Prachař, zástupci SFDI, ŘSD a členové ARI z řad dodavatelského a poradenského sektoru.

17/7/14: ARI vydala stanovisko ke způsobu zadávání metodou Design-Build v návaznosti na diskuzi z 19.6.2014. Stanovisko je zde.

6/8/14: ARI je součástí Řídícího týmu projektu SFDI „Metodika pro zadávání veřejné zakázky formou DB“. Cílem ARI je umožnit připomínkování členskou základnou.

30/10/14: ARI a CACE uspořádaly ve spolupráci se SFDI diskuzi formou kulatého stolu na téma „Optimální zadávání metodou Design-Build pro dopravní projekty v ČR“, kterého se zúčastnilo přes 45 účastníků, jak zástupců investorských organizací a SFDI, tak i významných stavebních firem a projekčních kanceláří, členů ARI a CACE. SFDI prezentovalo stav přípravy metodiky a zástupci dodavatelů poskytli své zkušenosti, komentáře a doporučení k této problematice. Více info.

10/12/14: ARI a CACE vydaly společné stanovisko k tématu optimálního způsobu zadávání metodou Design-Build pro dopravní stavby v ČR.

1/15: Na SFDI vznikl překlad žluté knihy FIDIC.

24/3/15: ARI uspořádala ve spolupráci s Britskou ambasádou diskuzi formou kulatého stolu o financování infrastruktury „Úspěšné železniční projekty Velké Británie“, kterého se zúčastnila britská ambasadorka Jan Thompson, ministr dopravy ČR, širší vedení MDČR a SŽDC,  zahraniční experti.