Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Urychlení povolovacích procesů

ARI se věnuje návrhu koncepční změny povolovacích procesů prostřednictvím novelizací zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby infrastruktury.

ARI prosazuje legislativní a systémové změny v rezortu dopravy s cílem stabilizovat, zefektivnit a zrychlit naplňování cílů dopravní politiky ČR. Proto ARI prosazuje systémové řešení v podobě novelizace zákona o liniových dopravních stavbách podle německého modelu a jiných zahraničních praxí. Novelizace tohoto zákona zjednoduší, zrychlí a zefektivní projektovou a majetkoprávní přípravu staveb dopravní infrastruktury v ČR.

Tento zákon by měl souhrnně upravit výstavbu dálnic, silnic I. třídy, železnic a vodních cest včetně EIA, správních řízení, vydávání rozhodnutí a dalších. Zákon by měl být speciálním zákonem vůči stavebnímu zákonu a měl by zavést jediné řízení, jednostupňové rozhodnutí a jediný speciální úřad s celostátní působností. Německá ale i jiné zahraniční právní úpravy nám mohou být vzorem, neboť jsou zavedené, vyzkoušené a úspěšně fungují někde již několik desetiletí.

Vize ARI ke změnám povolovacích procesů:

  • Inspirujme se vhodnou vyzkoušenou a fungující mezinárodní praxí
  • Nutná změna přístupu a myšlení – na straně státu i veřejnosti
  • Proces musí být předvídatelný a časově omezený
  • Jedna stavba = jedno řízení = jeden úřad, ale …
  • … detailnější posouzení vlivu na životní prostředí už při trasování variant
  • Existence instrumentu proti cílené obstrukci ve výjimečných případech
  • Neubírat práva dotčené veřejnosti – zjednodušit a jasně vymezit proces
  • Pro liniové stavby – úprava musí být řešena speciálním zákonem č. 416/2009 Sb.

Naše cíle

Urychlit přípravu veřejné infrastruktury v ČR.

Navrátit České republice její konkurenceschopnost v evropském měřítku.

Vznik jednoho specializovaného stavebního úřadu pro infrastrukturní stavby.

Zjednodušit procesy a snížit administrativní zátěž.

Zařadit posuzování vlivu na životní prostření již do fáze studie proveditelnosti. 

Garanti

Hana Nevřalová

Hana Nevřalová

Metrostav, členka ŘV ARI

Pracovní skupina

Josef Hlavička Urychlení povolovacích procesů

Josef Hlavička

Havel & Partners

Tomáš Šikula Urychlení povolovacích procesů

Tomáš Šikula

HBH Projekt

Petr Kudláček Urychlení povolovacích procesů

Petr Kudláček

Valbek

Přehled činnosti v datech

21/08
2019

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) vypracovala Analýzu možných legislativních změn za účelem zlepšení a urychlení plánování a povolování klíčových liniových dopravních staveb, která byla objednána Ministerstvem dopravy ČR (MD).

Analýza byla zpracovaná včetně posouzení dopadů změn navrhovaných v projednávané novele stavebního zákona a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Věříme, že tento dokument bude pro MD užitečný, a to zejména jako podklad pro přípravu aktuálních ale i dlouhodobých legislativních návrhů v oblasti územního plánování a povolování liniových dopravních staveb.

28/06
2018

Poslanci schválili ve třetím čtení novelu zákona 416/2009 Sb. urychlující výstavbu dopravní infrastruktury 127 hlasy, nikdo nebyl proti. Novela teď míří ke schvální do Senátu.

13/03
2018

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) uspořádala školení speciálně zaměřené na změny, které od ledna 2018 zavádí velká novela Stavebního zákona pro proces přípravy a povolování liniových staveb dopravní infrastruktury v ČR.

Celkem bylo proškoleno přes 400 zaměstnanců z Ministerstva dopravy ČR , Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI),  Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a také soukromého sektoru.

06/11
2017

Seminář VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA V SOUVISLOSTECH s podtitulem Jaké novinky do stavebního práva přináší od 1. 1. 2018 novela č. 225/2017 Sb., který byl připraven pod záštitou Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) se konal 31. října 2017.

Novela stavebních předpisů zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přináší od 1. 1. 2018 mnoho zásadních změn do územně-plánovacích, územně-povolovacích a stavebně-povolovacích procesů, včetně změn v řízení o posouzení vlivu na životní prostředí, urychlení výstavby dopravní infrastruktury a mnoha jiných správních předpisů. 

20/09
2017

ARI ve spolupráci s MDČR a SFDI uspořádala společné jednání u kulatého stolu k připomínkování návrhu věcného záměru zákona o povolování staveb dopravní infrastruktury.

22/12
2016

ARI, SPS a další profesní organizace připravili komentář k pozměňovacímu návrhu, který cílí na změnu Stavebního zákona, zákona 416/2009 Sb. o urychlení výstavby a dalších souvisejících zákonů.

Cílem je urychlit přípravu klíčových staveb a přiblížit povolovací proces zahraniční praxi.

15/04
2015

ARI připravuje diskuzi u kulatého stolu s autory věcného záměru ZLDS o vizi paragrafového znění.

31/10
2014

Věcný záměr ZLDS prošel mezirezortním připomínkovým řízení a koncem října byl předložen vládě ČR.

30/08
2014

V srpnu byla dokončena na MD RIA a MD začalo s přípravou věcného záměru s termínem konce října.

12/05
2014

ARI vydala své doporučení ke znění věcného záměru ZLDS.

08/04
2014

ARI se stala součástí pracovní skupiny MD na přípravu ZLDS.

19/03
2014

ARI vydala své doporučení k legislativním změnám v oblasti výkupů pozemků.

ARI-Urychleni-vystavby-dopravni-infrastruktury_navrhy-a-mozna-reseni

28/01
2014

ARI se zúčastnila informační schůzky poslanců na téma výstavby rychlostní komunikace R35 v Pardubicích.

Projekty

K tomuto tématu nemáme zatím žádné projekty.

Odkazy

K tomuto tématu nemáme zatím žádné odkazy.