Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

PPP pro veřejnou infrastrukturu

ARI se snaží o širší účast soukromého sektoru a využití soukromého infrastrukturního financování tak, jak je to obvyklé ve vyspělých ekonomikách.

Definice PPP

Podstatou PPP projektů je dlouhodobý smluvní vztah mezi veřejným zadavatelem a soukromým partnerem, obvykle trvající 15 až 30 let, o zajištění veřejné infrastruktury nebo služby, ve které soukromý partner nese významné riziko a odpovědnost za řízení projektu, a jeho odměna je přímo spojena s jeho výkonem. Veřejný sektor tak získává odborné kompetence bez ztráty vlastnictví a kontroly nad veřejnou službou.

PPP na železnici

ARI ve spolupráci se Správou železnic vytvořila dokument poskytující ucelený přehled možností využití soukromého kapitálu k realizaci velkých investičních projektů na železnici na základě nejlepší evropské praxe.

Celková potřeba investic do železnice v průběhu příštích deseti let může dosahovat ročně až 100 miliard Kč. Takto bezprecedentní investiční program bude vyžadovat nejen nové zdroje financování, ale také nové inovativní přístupy a nové modely realizace.

Dokument je v této chvíli dostupný pouze v tištěné verzi, a je k dispozici na Správě železnic nebo pro členy ARI.

Elektronická verze bez příloh je ke stažení ZDE

Případové studie 20 PPP projektů na železnici naleznete ZDE.

PPP na železnici

Evidujeme minimálně 60 železničních PPP projektů zrealizovaných v Evropě za posledních 30 let. Celkově se proinvestovalo přes 66 miliard Eur, tedy v přepočtu 1,7 bilionu při současném kurzu.

Do železniční infrastruktury směřovalo 53 % investic (10 projektů za 35 mld. Eur), 29 % bylo do městské železnice a 18 % do pořízení kolejových vozidel.

Průměrná délka trvání smluv u projektů železniční infrastruktury je 35 let (tratě + městská železnice),
u pořízení kolejových vozidel je to 20 let.

PPP a vysokorychlostní tratě

96 % délky PPP tratí tvořily vysokorychlostní tratě. Šest projektů s investicí 31,5 miliardy Eur dodalo 872 km VRT ve čtyřech zemích mezi lety 1998-2017.

Francie vystavěla 656 km modelem PPP, tedy téměř 1/4 své vysokorychlostní železniční sítě,
za osm let mezi roky 2011-2017. SNCF potřebovala urychlit výstavbu stovek kilometrů nových VRT, ale neměla dostatečné množství vlastních kapacit pro řízení tak velkého a časově náročného programu.

PPP a konvenční tratě

Na konvenčních tratích tři PPP projekty zrealizovaly necelých 40 km za 2,2 miliardy Eur. Projekty obsahovaly technicky náročné stavby, jako jsou dlouhé tunely, viadukty, mosty a podzemní stanice.

PPP a vozový park

V rámci patnácti PPP projektů se pořídilo přes 500 vlaků a 45 lokomotiv za 12 miliard Eur, a to ve Velké Británii, Francii a nedávno také v Německu. Dodávka vozového parku včetně dlouhodobé správy a údržby byla většinou oddělena od dopravních koncesí.

PPP a železniční stanice

Atraktivita železničních stanic otevírá prostor pro jejich komerční development a dodatečné příjmy pro správce infrastruktury. Španělsko má již 6 projektů nových moderních stanic PPP konceptem VIALIA.

 

Případové studie PPP projektů na železnici

PPP projekty a vysokorychlostní železnice
 1. VRT Tours-Bordeaux (HSL SEA), Francie
 2. VRT Nimes-Montpellier (HSL CNM), Francie
 3. VRT Bretagne-Pays de la Loire (HSL BPL), Francie
 4. VRT Perpignan-Figueras (HSL P-F), Francie–Španělsko
 5. VRT JIH (HSL ZUID), Nizozemí
 6. VRT High Speed 1 (HS1), Velká Británie
PPP projekty a konvenční železnice
 1. Železniční tunel Liefkenshoek v přístavu Antverpy, Belgie
 2. Železniční spojení Diabolo na letiště v Bruselu, Belgie
 3. Železniční spojení letiště Arlanda s centrem Stockholmu, Švédsko
PPP projekty a technologie
 1. Drážní komunikační síť (GSM-Rail), Francie
PPP projekty a kolejová vozidla
 1. Program Intercity Express, Velká Británie
 2. Vozový park pro Thameslink, Velká Británie
 3. Vozový park pro Paříž–CDG Express, Francie
 4. Zajištění vozového parku v rámci regionálních koncesí v Německu
PPP projekty a železniční stanice
 1. Železniční stanice Vialia Vigo, Španělsko
 2. Rozvoj oblasti železniční stanice Sopoty, Polsko
PPP projekty a městská železnice
 1. RhônExpress – vlakotramvajové spojení na letiště v Lyonu, Francie
Případové studie Global Infrastructure Hub (GI Hub)
 1. Program Intercity Express, Velká Británie
 2. Rychlé železniční spojení Gautrain, Jižní Afrika
 3. Tramvaje v Zaragoze, Španělsko

PPP pro municipality

ARI společně s agenturou CzechInvest vydala dokument, který se věnuje využití soukromého kapitálu při výstavbě a provozu veřejné infrastruktury. Tento dokument je podkladem pro diskuzi o využití modelu PPP jako další možnosti k podpoření a zefektivnění investiční politiky státu, krajů, měst a obcí do veřejné infrastruktury.

Dokument ke stažení: 

Vyhodnocení zkušeností s PPP v Nizozemí

POUČENÍ Z 15 LET PROJEKTŮ DBFM NA RWS LEREN VAN 15 JAAR DBFM-PROJECTEN BIJ RWS
Hodnotící zpráva vydaná 12. října 2020 a vypracovaná Erasmus University Rotterdam, Department of Public Administration and Sociology ve spolupráci s GovernEur a University of Groningen z pověření Rijkswaterstaat (RWS) a Bouwend Nederland.

V Nizozemí se PPP model využívá pro výstavbu a údržbu dopravní infrastruktury u projektu silnic/dálnic, železnic a vodních cest již 15 let. Tato hodnotící zpráva je považována za důležitý podklad pro vyjasnění diskuse o budoucnosti zadávání veřejných zakázek a uzavírání smluv u projektů dopravní infrastruktury. Tato zpráva je výjimečná oproti jiným analýzám – díky své detailnosti a množství informací o projektech, které pro běžně analýzy, nebývají k dispozici (z důvodu důvěrnosti).

Zpráva porovnávala PPP projekty (DBFM, navrhni-postav-zafinancuj-spravuj, prům. velikosti 7 mld Kč) a Design & Build projekty (D&B, navrhni-postav, prům. velikosti 4,5 mld Kč) infrastruktury silniční a vodních cest (včetně tunelů) z devíti pohledů: času, financí, kvality, inovací, dostupnosti, rizik, flexibility, spolupráce a role bank a investorů. Původní zpráva je k nalezení: www.eur.nl/essb/nieuws/publiek-private-samenwerkingen-van-rijkswaterstaat-onderzocht

ZÁVĚRY HODNOTÍCÍ ZPRÁVY:

ČASOVÁ VÝKONNOST

Průměrné zrychlení nebo zpoždění realizační fáze, porovnáno 9 PPP projektů a 12 D&B projektů:

 • PPP projekty ZRYCHLILY čas výstavby o 19 % (zprovoznění před termínem dokončení),
 • D&B projekty ZPOZDILY čas výstavby o 7 %
  (dokončený po původním termínu dokončení).

U projektů D&B je jasný vztah mezi velikostí projektu a časovým výkonem. Menší projekty fungují lépe než větší
(a složitější) projekty. Dle průzkumu velké a složitější PPP projekty fungují stejně dobře z hlediska času jako mnohem menší a méně složité projekty D&B.
Závěr: PPP projekty překonávají ostatní typy projektů, pokud jde o časnost dodávky a dostupnosti stavby. Důvodem je motivace platby za dostupnost, na kterou má koncesionář nárok až po zprovoznění.

NÁKLADOVÁ VÝKONNOST

Průměrné navýšení nákladů proti původní ceně ze smlouvy, porovnáno 12 PPP projektů a 18 D&B projektů, kde PPP projekty byly investičně v průměru téměř 2x větší:

 • PPP projekty navýšily náklady o 14 %,
 • D&B projekty navýšily náklady o 28 %.

DOSTUPNOST SLUŽBY

Platby za dostupnost krácené o případné penalizace vedou k včasnému dodání stavby, ale také k rychlé reakci během fáze údržby na poškození nebo závady, které ohrožují dostupnost a tím i příjem koncesionáře. Respondenti schvalují důležitost dostupnosti jako výkonnostního kritéria, protože tím se do centra pozornosti dostává uživatel a tím sociální funkce projektuZávěr: výsledkem je tedy nejen včasné dodání nebo omezení nákladů pro zadavatele, ale především také realizace sociální přidané hodnoty.

Koncesionář je nucen předem pečlivě promyslet, jak má být organizován proces přípravy a výstavby a jak má být organizována fáze provozu a údržby, aby se dosáhlo nejlepší možné dostupnosti. Investuje do monitorovacích systémů ve fázi údržby, což umožňuje rychlou reakci na omezení penalizací za sníženou dostupnost.

KVALITA A INOVACE

Vyšší kvalita údržby: přístup k životnímu cyklu v PPP projektech byl vyhodnocen jako jeden z důležitých důvodů vyšší kvality. Specifikace kvality a systém penalizací při jejím nedodržení vedou k vyšší kvalitě provozu a údržby, než kdyby investor prováděl údržbu sám. Při provádění údržbových prací se navíc bere v úvahu delší období.

PPP projekty umožňují lepší optimalizaci: tím, že se při návrhu projektu rozhoduje o použití materiálů a jejich implementaci, je ve fázi údržby zapotřebí méně práce, ušetří se náklady a lze dosáhnout vyšší dostupnosti infrastruktury (méně oprav a uzavírek).

PPP je inovativnější: dosahuje v oblasti inovací výrazně vyšších výsledků než smlouvy D&B, zejména z pohledu inovativních produktů a nových pracovních postupů. Dlouhodobost v PPP volí osvědčené technologie, neexperimentuje.

SPOLUPRÁCE

Respondenti u PPP hodnotili kladně řadu procesních inovací, poukazovali na odlišné pracovní metody, zejména mezi dodavateli staveb, ve kterých různá oddělení v rámci stavební společnosti lépe spolupracují. Respondenti také pozitivně hodnotili rostoucí spolupráci a komunikaci mezi koncesionářem a zadavatelem. Výsledky průzkumu naznačují, že se to odráží ve velmi silné korelaci s výkonem. Strany si stále více uvědomují důležitost dobré spolupráce a kvalita spolupráce se zvyšuje.

RIZIKA

Respondenti zprávy souhlasí s principem, že „rizika by měla nést strana, která je může nejlépe ovlivnit a kontrolovat“, ale že to nebyl vždy způsob, jakým byla rizika rozdělována. Přestože se v Nizozemí PPP využívá už 15 let, respondenti z veřejného i soukromého sektoru uvádějí, že existuje potřeba dalšího zlepšování a vzájemné debaty o rozdělení rizik, zejména o jejich sdílení. K řízení rizik také přispívá aktivní role bank.

Dokument ke stažení:

PPP má budoucnost

Stále více vlád se obrací na soukromý sektor, aby navrhl, postavil, zafinancoval a provozoval novou nebo stávající infrastrukturu s cílem zlepšit poskytování služeb a správu zařízení dosud poskytovaných veřejným sektorem. 

Zejména u investic do ekonomické infrastruktury, jako jsou silnice a dálnice, železnice, energetika, telekomunikace, vodovody a kanalizace, které mají vliv na růst produktivity a ekonomické prosperity státu, je výhodné, aby nastaly co nejdříve, neboť vedou k růstu ekonomiky a tím i k dalším příjmům státních rozpočtů. Totéž ovšem může platit u sociální infrastruktury, která poskytuje služby lidem. Neodkládání investic může zajistit potřeby obyvatel mnohem dříve.

Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), zejména ta dlouhodobá, mohou pro veřejný sektor přinést významné výhody při zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb.

PPP proto může přimět veřejné zadavatele, aby uvažovali a pracovali novými způsoby, které vyžadují nové dovednosti. Mohou být nástrojem pro reformu zadávání veřejných zakázek a poskytování veřejných služeb, a nejen prostředkem k využití zdrojů soukromého sektoru.

Soukromý sektor bezesporu disponuje většími praktickými zkušenostmi a dovednostmi – zejména s řízením velkých stavebních projektů, proto jeho zapojení může přinést daňovým poplatníkům větší přínosy než v případě tradičního zadání, zejména, pokud je soukromý partner motivován k invenci a dlouhodobé kvalitě.

Co je PPP

PPP je obecně užívanou zkratkou z anglického výrazu Public Private Partnership, v českém ekvivalentu Partnerství veřejného a soukromého sektoru.

PPP nemá právní význam a lze jej použít k popisu široké škály modelů spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem. Počínaje výstavbovou metodou Design-Build (navrhni a postav) až po plně licencované nebo regulované poskytovatele služeb. Nejčastěji užívané PPP modely jsou:

 • DBFM, navrhni-postav-financuj-spravuj, příjmem koncesionáře bývá většinou platba od zadavatele za dostupnost zařízení nebo služby; 
 • DBFMO, navrhni-postav-financuj-spravuj-provozuj, typ koncese, kdy příjmem koncesionáře tvoří příjmy od koncových uživatelů, např. mýtné dálnice.

Naše cíle

Prosazovat PPP jako vhodný model pro zajištění veřejné infrastruktury.

Využívat soukromý kapitál všude tam, kde je to vhodné a výhodné z pohledu hodnoty za peníze z veřejných prostředků.

Prosazovat standardní podmínky podle osvědčené dobré mezinárodní praxe.

Šířit osvětu a podporovat smysluplné a kvalitně připravené projekty.

Garanti

Jan Troják

Jan Troják

ČSOB, člen ŘV ARI

Jan Brázda

Jan Brázda

PwC, člen ARI

Pracovní skupina

Michal Tesař

Michal Tesař

Expert, Newton Development, člen ARI

Jan Šnajdr

Jan Šnajdr

Expert, Česká spořitelna, člen ARI

Vojtěch Janoušek

Vojtěch Janoušek

Expert, VIA SALIS, člen ARI

Vít Stehlík

Vít Stehlík

Expert, White & Case, člen ARI

Lukáš Janíček

Lukáš Janíček

Expert, CMS Cameron, člen ARI

Zprávy

1 2 3 4 8

Videa

Odkazy

K tomuto tématu nemáme zatím žádné odkazy.