Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zelená města

Koncept Zelených měst vypracovaný Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve spolupráci s asociací Lokální vlády pro udržitelnost (ICLEI).  Cílem tohoto konceptu, který nyní rozvíjejí desítky měst na celém světě, je zlepšit životní prostředí měst a obcí nákladově efektivním a trvale udržitelným způsobem.

Chytrým řešením ve městech by měla předcházet chytrá integrovaná rozhodnutí (akční plány) podložená daty o stavu a problémech městského prostředí napříč klíčovými sektory ovlivňují kvalitu jejich trvale udržitelného životního prostředí.

Zelené město je město, které vykazuje vysokou úroveň kvality životního prostředí vzhledem ke stanoveným ukazatelům týkajícím se:

  • kvality environmentálních aktiv (ovzduší, voda, půda a biologická rozmanitost),
  • efektivního využívání zdrojů (voda, energie, půda a materiály) a
  • zmírňování a přizpůsobování se rizikům plynoucím ze změny klimatu,

při současné maximalizaci hospodářských a sociálních přínosů.

Město, které si vybere aktivně vytvářet svoji budoucnost s využitím „přístupu Zeleného města“, pak usiluje o integrovaná a propojená řešení ve formě akčních plánů napříč hlavními 7 „sektory“, které působí na kvalitu jakéhokoliv městského prostředí: dopravou, budovami, průmyslem, energetikou, vodárenstvím, odpadovým hospodářstvím a využitím území, a to v kontextu fyzických rizik souvisejících se změnou klimatu. Přístup Zelených měst tak představuje ucelený, víceodvětvový proces, v němž jsou environmentální výzvy města pravidelně identifikovány (zpravidla jednou za pět let), prioritizovány a řešeny prostřednictvím cílených  a konkrétních akcí spočívajících nejen v investicích, ale i ve vypracování nových strategií, technických standardů, regulačních opatření, programů k posilování znalostních kapacit, osvětových kampaní k ovlivnění environmentálně odpovědného chování ve městech, nových řešení v oblasti data managementu, studií, průzkumů, analýz atd.. To vše je v Zelených městech rozvíjeno s cílem zlepšit životní prostředí měst nákladově efektivním a trvale udržitelným způsobem při maximalizaci ekonomických a sociálních přínosů pro jeho obyvatele.

Trvalá udržitelnost městského životního prostředí je jednou z hlavních rozvojových výzev České republiky, a to zejména v kontextu:

  • postupující urbanizace a rostoucích „tlaků“ na kvalitu životního prostředí ve městech;
  • technologického vývoje a nových chytrých řešení, které mají obrovský potenciál mnoho z těchto tlaků efektivně snižovat a řídit;
  • změny klimatu v kontextu Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal) do roku 2050[1];
  • budoucího programového období EU 2021–2027, v rámci kterého navrhuje Evropská komise vydělit zvláštní alokaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro města, která budou vytvářet své rozvojové plány na bázi trvale udržitelného městského prostředí; a
  • potřeby učinit městské prostředí atraktivní pro život a soukromé investice.

 

 

[1] Plán přijatý v prosinci 2019 na úrovni Evropské unie, který představuje ambiciózní a pragmatický soubor opatření k přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství do roku 2050 a přeměnu Evropy v procesu jeho naplňování.

Naše cíle

Systematicky zlepšovat životní prostředí českých měst a obcí sdílením dobré mezinárodní praxe v oblasti trvale udržitelného městského prostředí.

Podporovat přijetí kompaktního, integrovaného, koordinovaného a propojeného modelu rozvoje trvale udržitelného městského prostředí v České republice a jeho účinného zakotvení v českém zákonodárství, zejména územním plánováním, a podpůrných programech.

Podporovat moderní, inovativní a co nejvíce propojená řešení v městském prostředí v oblasti dopravy, budov, průmyslu, energetiky, vodárenství, odpadového hospodářství a využití území (územního plánování) posilujících odolnost měst vůči fyzickým rizikům, zejména těch souvisejících se změnou klimatu.

Mobilizovat a propojit veřejný a soukromý sektor v České republice s cílem budování kvalitních českých, moravských a slezských „Zelených měst“.

Mobilizovat a propojit české firmy s nabídkou řešení v oblasti trvale udržitelného městského prostředí v oblasti dopravy, budov, průmyslu, energetiky, vodárenství, odpadového hospodářství a využití území (územního plánování) a podpory nabídky „českého městského týmu“ (Czech Urban Team) při řešení transformace měst ve světě.

Garanti

Petr Dovolil

Petr Dovolil

PwC, člen ARI

Pracovní skupina

Martin Smutný Zelená města

Martin Smutný

Integra Consulting

Projekty

K tomuto tématu nemáme zatím žádné projekty.

Videa

Odkazy

K tomuto tématu nemáme zatím žádné odkazy.