Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Digitalizace stavebnictví (BIM pro dopravní stavby)

ARI nabízí technickou pomoc pro zavedení jednotného postupu implementace digitalizace stavebnictví v dopravní infrastruktuře ČR – zejména BIM, které je jeho základním kamenem.

BIM – Building Information Modelling / Better Information Management

Digitální model stavby od projektování, přes stavbu až ke správě stavby po celou dobu životnosti. BIM je proces vytváření a správy dat o projektu během celého jeho životního cyklu. Využitím BIM jde především o změnu přístupu, ideálně jde o spolupráci všech účastníků projektu v reálném čase na jednom modelu projektu. S informací o prostorových vazbách (3D model) mohou být k jednotlivým stavebním prvkům přiřazeny další potřebné informace, jako například typ výrobku, výrobce, jeho pořizovací cena, ale také náklady na údržbu a generální opravy. Výsledkem celého procesu je „digitální model stavby“ využitelný po celou dobu životnosti stavby, tj. kompletní data od prvotního návrhu, výstavby, správy budovy a případné rekonstrukce až po její demolici, včetně ekologické likvidace stavebního materiálu a uvedení staveniště do původního stavu. Informační modelování je použitelné na jakoukoliv stavbu. Kromě pozemních staveb i např. v dopravním stavitelství, vodohospodářství apod.

Náš přístup

ARI podporuje zavedení digitálních technologií (BIM) do procesů přípravy, realizace a správy infrastrukturních projektů v ČR a zastává názor, dle kterého:

  • zavedení BIM má být postupné v několika fázích s postupně rostoucí komplexností a náročností zpracování, každá fáze má trvat minimálně 2 roky a v jejím průběhu má být realizováno a zpětně vyhodnoceno alespoň 15–20 pilotních projektů pokrývající různé fáze v rámci přípravy, realizace, provozu a správy;
  • způsob zavádění a využívání BIM má být koordinovaně řízeno a ověřováno na pilotních projektech (silnice, železnice a voda);
  • zavedení BIM, aby bylo úspěšné a přineslo zefektivnění práce, nemůže být revoluční, ale musí respektovat současné způsoby a procesy přípravy a realizace staveb a tyto procesy musí transformovat postupně;
  • schopnost práce s BIM modely na projektech musí být komunikována a koordinována současně na straně veřejného, tak i soukromého sektoru, protože investiční proces, aby byl efektivní, vyžaduje spolupráci všech projektových stran;
  • principy práce v BIM musí respektovat mezinárodní dobrou praxi, zejména aktuální znění ISO 19650.

Pracovní skupina

InfraBIM je nejen název odborné pracovní skupiny pro BIM při ARI, ale zejména edice dokumentů (šablon a metodik), které vznikly na základě praktických zkušeností z reálných projektů. Mají sloužit investorům a veřejným zadavatelům jako podklady pro správné zadání a přípravu projektů v BIM. Primární zaměření InfraBIM je na stavby dopravní infrastruktury, ale dokumenty jsou využitelné i pro projekty pozemních staveb. 

Vedením pracovní skupiny pro BIM je pověřen její odborný garant: 

Statut pracovní skupiny naleznete ZDE.

Plán realizace BIM (BEP) – metodika využití a šablona

BIM Protokol (i) pro projektové práce a (ii) pro stavební práce (červená kniha FIDIC)

ARI předkládá tyto návrhy k odborné diskusi a připomínkám. V případě jakýchkoliv komentářů nebo dotazů na použití dokumentů se prosím obracejte na odborného garanta pracovní skupiny.

Dokumenty jsou dány k dispozici k volnému použití. ARI a autoři si ovšem vyhrazují autorská práva v případě komerčního využití jinými subjekty. Dokumenty budou předloženy Radě pro BIM při Ministerstvu dopravy/SFDI k odborné diskusi.

Naše cíle

Sjednotit zájmy a know-how členů ARI.

Aktivně sdílet praktické zkušenosti členů ARI získaných a ověřených v praxi na skutečných projektech.

Vypracovat a propagovat vzorové dokumenty reflektující praktické zkušenosti z projektů – výstupy budou veřejně přístupné (verze schválené garantem skupiny).

Spolupracovat s czBIM na přípravě standardu negrafických informací (SNIM), části pro dopravní infrastrukturu, které bude ARI garant.

Vést odborné a transparentní debaty o koncepci a praktickém využití BIM u projektů veřejné infrastruktury, včetně podpory Rady pro BIM vytvořené při Ministerstvu dopravy/SFDI.

Garanti

Miroslav Kohout

Miroslav Kohout

Graitec, člen ARI

Pracovní skupina

Roman Voráč Digitalizace stavebnictví (BIM pro dopravní stavby)

Roman Voráč

Sudop Group

Karel Vonka Digitalizace stavebnictví (BIM pro dopravní stavby)

Karel Vonka

Strabag

František Benč Digitalizace stavebnictví (BIM pro dopravní stavby)

František Benč

IBR Consulting

Radomír Hanák Digitalizace stavebnictví (BIM pro dopravní stavby)

Radomír Hanák

Sudop Brno

Tomáš Čermák Digitalizace stavebnictví (BIM pro dopravní stavby)

Tomáš Čermák

BIM Consulting

Přehled činnosti v datech

04/06
2020

czBIM a ARI se na základě uzavřeného Memoranda o spolupráci dohodly, že ARI podpoří rozšíření datového standardu SNIM o část prvků pro dopravní stavby a související infrastrukturu. Datový standard je nezbytným podkladem pro tvorbu 3D modelu staveb BIM, jehož povinnost zavádí od roku 2022 Koncepce zavádění metody BIM v ČR, kterou vláda schválila usnesením č. 682 dne 25. září 2017.

SNIM je a bude dostupný výhradně zdarma a veřejně na stránkách czBIM, ARI a dalších partnerů.

11/02
2020

Řídící výbor ARI na lednovém jednání schválil projekt ARI „Rozšíření SNIM pro dopravní stavby a související infrastrukturu“.

Projekt bude zpracován v úzké spolupráci s CzBIM, spolkem založeným k podpoře zavedení BIM v ČR před mnoha lety. 

21/06
2019

Veřejné představení pilotních projektů

V České národní bance byly veřejně představeny vzorové dokumenty včetně ukázky jejich praktického použití na různých pilotních projektech. Více informací naleznete na stránce CEEC Research ZDE.

20/06
2019

Pracovní skupina pro BIM představila návrhy vzorových dokumentů (šablony, přílohy smluv a metodiky jejich využití), které vznikly na základě praktických zkušeností ze skutečných projektů. Dokumenty mají sloužit jako podklady pro veřejné zadavatele a soukromé investory, kteří plánují připravovat své projekty s využitím BIM.

Tímto krokem projekční a inženýrské společnosti šíří osvětu dobré praxe, neboť se mnohdy setkávají s nedostatečně připravenými a špatně specifikovanými zadáními na využití BIM při přípravě a realizaci projektů. Dokumenty ke stažení naleznete ZDE

04/06
2019

ARI vytvořila pracovní skupinu pro BIM a jejím vedením je pověřen její odborný garant. Statut pracovní skupiny naleznete ZDE.

21/02
2019

ARI vydala své připomínky k návrhům Metodik Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) věnovaných problematice BIM – Informačnímu modelování staveb pro projekty dopravní infrastruktury v ČR a opakovaně žádá vypořádání těchto připomínek. Více k připomínkám ZDE

30/10
2018

ARI uspořádala druhý ze tří odborných kulatých stolů připravovaných na Ministerstvu dopravy k tématu: Plán pro zavádění BIM v dopravních stavbách. Na programu tentokrát bylo sdílení zkušeností zahraničních odborníků z jejich zemí a diskuze nad návrhy metodik, které Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) předkládá pro dopravní stavby. Záznam z akce a prezentace naleznete ZDE

03/09
2018

ARI vydala dlouho připravované stanovisko k návrhům metodik Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) věnovaných problematice BIM – Informačnímu modelování staveb pro projekty dopravní infrastruktury v ČR. Stanovisko ke stažení ZDE

18/06
2018

ARI organizovala první ze tří odborných kulatých stolů k tématu Metodiky a technické předpisy SFDI – jakou součást Plánu pro zavádění BIM pro dopravní stavby, který se konalna Ministerstvu dopravy ČR.  Na programu bylo představení návrhů metodik, které Státní fond dopravní infrastruktury předkládá ke konzultaci v rámci odborné diskuze pro nalezení všeobecné shody na způsobu standardizace metody BIM pro dopravní stavby. Záznam z KS a prezentace naleznete ZDE

14/03
2018

ARI získala mandát od Evropské komise na Technickou asistenci při zavádění BIM u projektů dopravní infrastruktury v České republice (Tender SRSS/C2018/012). ARI při realizaci této zakázky spolupracuje se společnostmi CEEC Research, Graitec a členy Expertního výkonného týmu SFDI.

Projekt obsahuje realizaci tří kulatých stolů, pěti školení pro veřejnou správu a expertní asistenci SFDI. Jedná se bezesporu nejvýznamnější akce v rezortu dopravy v tomto roce, které budou zaměřené na zavádění BIM v dopravní infrastruktuře v ČR.

30/10
2017

ARI ve spolupráci se SFDI uspořádala další odborný workshop na téma praktických zkušeností s využitím BIM u infrastrukturních projektů v České republice.

19/06
2017

ARI ve spolupráci se SFDI pořádala odborný workshop na téma praktických zkušeností s využitím BIM u infrastrukturních projektů v České republice. Jedná se o první ze série čtvrtletních workshopů, jejichž cílem je pravidelně sdílet a diskutovat praktické zkušenosti vzájemně mezi zástupci projekčních, inženýrských a stavebních společností se zástupci rezortu dopravy, SFDI a investorských organizací. Více o workshopu se dozvíte ZDE

07/06
2017

ARI ve spolupráci se SFDI uspořádala odbornou debatu u kulatého stolu na téma: Strategie zavádění BIM v sektoru dopravní infrastruktury ČR, kterou zahájil Dan Ťok, ministr dopravy ČR. Ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury, Zbyněk Hořelica, pak představil plán využití digitálních technologií a zavádění metody BIM pro dopravní stavby. Záznam z akce a prezentace z KS naleznete ZDE

21/02
2017

ARI zajistila překlad dokumentu do českého jazyka v návaznosti na odbornou debatu u kulatého stolu ARI, která proběhla v Praze dne 14. října 2016 na Ministerstvu dopravy ČR za účasti ministra dopravy ČR, zástupců ambasády Spolkové republiky Německo v Praze a německých odborníků na téma: Nový přístup k realizaci velkých projektů v Německu. Publikace ke stažení naleznete ZDE

17/10
2016

SFDI oslovila ARI k účasti v pracovní skupině, jejíž cílem má být příprava pilotních projektů a návrh dalšího postupu pro ověření přínosů a možnosti zavedení BIM pro projekty dopravní infrastruktury.

ARI proto zakládá interní pracovní skupinu svých členů, kteří mají zájem přispět svými zkušenostmi, aktivně se účastnit diskuzí a připomínkování dostupných materiálů.

19/04
2016

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM (CzBIM), MDČR, ŘSD, SŽDC a SFDI, uspořádali odbornou debatu u kulatého stolu k tématu zavedení BIM do přípravy, realizace a správy dopravní infrastruktury v ČR.

Společným zájmem ARI-CzBIM spolu s rezortem dopravy, je zvýšit efektivitu přípravy, výstavby a dlouhodobé správy dopravní infrastruktury na úroveň mezinárodní dobré praxe. Záznam z kulatého stolu včetně prezentací naleznete ZDE

Zprávy

1 2 3

Akce

1 2

Projekty

K tomuto tématu nemáme zatím žádné projekty.

Videa

Odkazy

K tomuto tématu nemáme zatím žádné odkazy.