Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Slovníček pojmů

Komplexní přístup

ŠEST PROPOJENÝCH POHLEDŮ

Asociace zastává názor, že jediná možnost jak efektivně přistupovat k infrastruktuře je uceleně v rámci celoživotního cyklu,a je třeba na ni nahlížet z následujících šesti vzájemně propojených pohledů:

»      Ekonomického: už v počáteční fázi projektu je nutné dostatečně obhájit finanční a ekonomické přínosy oproti investičním, provozním a finančním nákladům, včetně nákladů na údržbu;

»      Technického: je třeba zajistit kvalitní technické řešení staveb jak po stránce koncepční, materiální, montážní, bezpečnostní, tak i energetické a environmentální;

»      Projektově-manažerského: využívání moderních principů projektového řízení k zajištění kvality, ceny a termínů projektů, včetně kontrolních systémů a dostatku odborných zdrojů k řízení projektů na straně dodavatelů, ale i investorů;

»      Smluvního: smlouvy mají být nástrojem pro zajištění náležitého průběhu a výsledku investičních projektů, mají respektovat zásady optimální alokace rizik, a vymezovat tak jasná a předvídatelná „pravidla hry“;

»      Soutěžního: výběr dodavatelů v projektech má být promyšlen a plánován jako celek již v počáteční fázi, ve vlastních výběrových řízeních je třeba při stanovení hodnotících kritérií respektovat poměr rizik a ceny;

»      Finančního: financování musí odpovídat jak dlouhodobým možnostem zadavatelů, tak i potřebám a možnostem uživatelů, mělo by umožnit optimální kombinaci dostupných zdrojů financování, včetně EU fondů a dalších alternativních zdrojů.