Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Publikace

Vyhodnocení zkušeností s PPP v Nizozemí

  • 29. 5. 2023
  • Stanovisko

POUČENÍ Z 15 LET PROJEKTŮ DBFM NA RWS LEREN VAN 15 JAAR DBFM-PROJECTEN BIJ RWS
Hodnotící zpráva vydaná 12. října 2020 a vypracovaná Erasmus University Rotterdam, Department of Public Administration and Sociology ve spolupráci s GovernEur a University of Groningen z pověření Rijkswaterstaat (RWS) a Bouwend Nederland.

V Nizozemí se PPP model využívá pro výstavbu a údržbu dopravní infrastruktury u projektu silnic/dálnic, železnic a vodních cest již 15 let. Tato hodnotící zpráva je považována za důležitý podklad pro vyjasnění diskuse o budoucnosti zadávání veřejných zakázek a uzavírání smluv u projektů dopravní infrastruktury. Tato zpráva je výjimečná oproti jiným analýzám – díky své detailnosti a množství informací o projektech, které pro běžně analýzy, nebývají k dispozici (z důvodu důvěrnosti).

Zpráva porovnávala PPP projekty (DBFM, navrhni-postav-zafinancuj-spravuj, prům. velikosti 7 mld Kč) a Design & Build projekty (D&B, navrhni-postav, prům. velikosti 4,5 mld Kč) infrastruktury silniční a vodních cest (včetně tunelů) z devíti pohledů: času, financí, kvality, inovací, dostupnosti, rizik, flexibility, spolupráce a role bank a investorů. Původní zpráva je k nalezení: www.eur.nl/essb/nieuws/publiek-private-samenwerkingen-van-rijkswaterstaat-onderzocht

ZÁVĚRY HODNOTÍCÍ ZPRÁVY:

ČASOVÁ VÝKONNOST

Průměrné zrychlení nebo zpoždění realizační fáze, porovnáno 9 PPP projektů a 12 D&B projektů:

  • PPP projekty ZRYCHLILY čas výstavby o 19 % (zprovoznění před termínem dokončení),
  • D&B projekty ZPOZDILY čas výstavby o 7 %
    (dokončený po původním termínu dokončení).

U projektů D&B je jasný vztah mezi velikostí projektu a časovým výkonem. Menší projekty fungují lépe než větší
(a složitější) projekty. Dle průzkumu velké a složitější PPP projekty fungují stejně dobře z hlediska času jako mnohem menší a méně složité projekty D&B.
Závěr: PPP projekty překonávají ostatní typy projektů, pokud jde o časnost dodávky a dostupnosti stavby. Důvodem je motivace platby za dostupnost, na kterou má koncesionář nárok až po zprovoznění.

NÁKLADOVÁ VÝKONNOST

Průměrné navýšení nákladů proti původní ceně ze smlouvy, porovnáno 12 PPP projektů a 18 D&B projektů, kde PPP projekty byly investičně v průměru téměř 2x větší:

  • PPP projekty navýšily náklady o 14 %,
  • D&B projekty navýšily náklady o 28 %.

DOSTUPNOST SLUŽBY

Platby za dostupnost krácené o případné penalizace vedou k včasnému dodání stavby, ale také k rychlé reakci během fáze údržby na poškození nebo závady, které ohrožují dostupnost a tím i příjem koncesionáře. Respondenti schvalují důležitost dostupnosti jako výkonnostního kritéria, protože tím se do centra pozornosti dostává uživatel a tím sociální funkce projektuZávěr: výsledkem je tedy nejen včasné dodání nebo omezení nákladů pro zadavatele, ale především také realizace sociální přidané hodnoty.

Koncesionář je nucen předem pečlivě promyslet, jak má být organizován proces přípravy a výstavby a jak má být organizována fáze provozu a údržby, aby se dosáhlo nejlepší možné dostupnosti. Investuje do monitorovacích systémů ve fázi údržby, což umožňuje rychlou reakci na omezení penalizací za sníženou dostupnost.

KVALITA A INOVACE

Vyšší kvalita údržby: přístup k životnímu cyklu v PPP projektech byl vyhodnocen jako jeden z důležitých důvodů vyšší kvality. Specifikace kvality a systém penalizací při jejím nedodržení vedou k vyšší kvalitě provozu a údržby, než kdyby investor prováděl údržbu sám. Při provádění údržbových prací se navíc bere v úvahu delší období.

PPP projekty umožňují lepší optimalizaci: tím, že se při návrhu projektu rozhoduje o použití materiálů a jejich implementaci, je ve fázi údržby zapotřebí méně práce, ušetří se náklady a lze dosáhnout vyšší dostupnosti infrastruktury (méně oprav a uzavírek).

PPP je inovativnější: dosahuje v oblasti inovací výrazně vyšších výsledků než smlouvy D&B, zejména z pohledu inovativních produktů a nových pracovních postupů. Dlouhodobost v PPP volí osvědčené technologie, neexperimentuje.

SPOLUPRÁCE

Respondenti u PPP hodnotili kladně řadu procesních inovací, poukazovali na odlišné pracovní metody, zejména mezi dodavateli staveb, ve kterých různá oddělení v rámci stavební společnosti lépe spolupracují. Respondenti také pozitivně hodnotili rostoucí spolupráci a komunikaci mezi koncesionářem a zadavatelem. Výsledky průzkumu naznačují, že se to odráží ve velmi silné korelaci s výkonem. Strany si stále více uvědomují důležitost dobré spolupráce a kvalita spolupráce se zvyšuje.

RIZIKA

Respondenti zprávy souhlasí s principem, že „rizika by měla nést strana, která je může nejlépe ovlivnit a kontrolovat“, ale že to nebyl vždy způsob, jakým byla rizika rozdělována. Přestože se v Nizozemí PPP využívá už 15 let, respondenti z veřejného i soukromého sektoru uvádějí, že existuje potřeba dalšího zlepšování a vzájemné debaty o rozdělení rizik, zejména o jejich sdílení. K řízení rizik také přispívá aktivní role bank.