Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Publikace

Stanovisko k plánu legislativních prací Vlády ČR na rok 2018

  • 23. 1. 2018
  • Stanovisko

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) vydala stanovisko k plánu legislativních prací Vlády ČR na rok 2018, které bylo zasláno na Úřad vlády ČR.

ARI se dlouhodobě věnuje procesu zefektivnění legislativního rámce upravujícího přípravu liniových staveb a výkupy pozemků a úzce spolupracuje s Ministerstvem dopravy ČR (MDČR) na návrhu nutných změn. Vzhledem k probíhajícím aktivitám MDČR ve vztahu k přípravě novely zákona 416/2009 Sb., Zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, je zjevné, že tato činnost není zahrnuta v plánu legislativních prací na rok 2018.

Proto si dovolujeme poskytnout naše následující ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY:
• Vzhledem ke skutečnosti, že zákon č. 225/2017 Sb., který novelizoval zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a související předpisy a nabyl účinnosti 1.1.2018 zdaleka nevyřešil problematické části povolovacích procesů strategických liniových staveb, díky čemuž zůstává jejich časová náročnost nadále neakceptovatelná, je nezbytné přijmout další novou legislativu, která by povolovací procesy těchto staveb podstatně zrychlila, zefektivnila a zjednodušila.

• V případě legislativy týkající se uvedených specifických staveb se jedná zejména o zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, jehož vládní novelu avizovalo opakovaně Ministerstvo dopravy ČR.

• Dále se však jedná i o potřebu nových obecných pravidel územního plánování a stavebního řádu a revizi právních předpisů vytvářejících hmotné stavební právo. V této oblasti bylo ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, rovněž opakovaně oznámeno zahájení prací na novém stavebním zákoně a změně jiných souvisejících předpisů, které by dále rozpracovalo základní teze nového stavebního práva uvedené v dokumentu Rekodifikace veřejného stavebního práva vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj v září 2017.

• Těmto zde uvedeným změnám právních předpisů však neodpovídá obsah návrhu Plánu legislativních prací vlády pro rok 2018 a rovněž tak odpovídající legislativní úkol není v této oblasti předvídán ani v dlouhodobějším období let 2019-2021.

Požadujeme doplnit Plán legislativních prací vlády o výše uvedené úkoly v oblasti povolovacích procesů.