Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Publikace

Stanovisko ARI-CACE k roli správce stavby v ČR

  • 30. 10. 2014
  • Stanovisko

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) a Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE) vydávají toto společné stanovisko k tématu role správce stavby v návaznosti na diskuzi, která proběhla 10. září 2014 formou kulatého stolu na téma Role správce stavby dle smluv FIDIC (Kulatý stůl). Kulatého stolu, pořádaného ve spolupráci s Czech Business Club, se zúčastnili zástupci SFDI, SŽDC a členové ARI a CACE z řad dodavatelského a poradenského sektoru.

ARI a CACE zastávají tento názor:

Velké výstavbové projekty, zejména v oblasti dopravní infrastruktury, s sebou nesou zvýšenou míru rizik. Tento fakt vychází z podstaty velkých staveb a historických zkušeností, nehledě na zemi realizace, dodavatele či investora. Základním předpokladem úspěšné a efektivní realizace staveb je (i) jasné zadání investora, (ii) kvalitně vypracovaná projektová a zadávací dokumentace včetně vhodné smlouvy a (iii) profesionální správa projektu včetně neutrálního řízení vztahu objednatele a dodavatele (Správa stavby).

Činnost neutrálního správce stavby, postupujícího podle pravidel FIDIC, probíhá v České republice a okolních zemích regionu úspěšně na stovkách staveb spolufinancovaných desítkami miliard EUR z dotačních zdrojů EU. V České republice zejména v rezortu životního prostředí.

Praxe v rezortu dopravy posledních let je opačná, výkon správce stavby je zajišťován interními zaměstnanci investorských organizací. To má v praxi několik závažných důsledků, které jsou pro stát, jako zadavatele a investora v dnešní době velice nevýhodné. Zejména proto, že:

a. investor a správce stavby v jedné osobě není nikdy nestranný ke svým prohřeškům a nedostatkům,

b. zaměstnanec investorské organizace státu má pouze zákonnou odpovědnost zaměstnance, v případě jeho pochybení nemůže stát, jako investor uplatňovat své nároky na krytí škod,

c. aura kolektivní odpovědnosti investorských organizací nikdy nevedla k postihu jejich vlastních zaměstnanců ani vrcholového managementu za svá pochybení,

d. nejčastějším prohřeškem v současné praxi, jsou velké prodlevy v rozhodování investora v roli správce stavby a jeho nedostatečná odborná kapacita – běžná praxe zná případy, kdy státní investor rozhodl až po několika měsících, kdy dodavatel byl nucen zastavit své práce.

ARI a CACE doporučují veřejným zadavatelům v České republice:

Obecné doporučení

1. Naučit se efektivně využívat služeb neutrálního správce stavby pro řízení stavebních projektů veřejné infrastruktury v rozsahu doporučeném mezinárodními standardy FIDIC.

2. Pro výstavbové projekty i služby správce stavby využívat mezinárodního standardu obchodních podmínek dle vzorů knih FIDIC v minimálně pozměněné podobě, kde role neutrálního správce stavby je zapracována.

3. Je v zájmu všech účastníků výstavbových projektů, aby kompetence správce stavby byly vždy zcela vyjasněné a nebylo sporu o tom, kdo jeho funkci fakticky provádí. Kompetentní správce stavby je základním předpokladem úspěšného výstavbového projektu.

4. Kvalita služeb správce stavby a práce stavebních dodavatelů je v konečném důsledku závislá na plnění profesionální role investora, který musí vytvořit korektní prostředí, dát jasné zadání, vymezit kompetence a nekompromisně vyžadovat plnění smluvních podmínek.

Doporučení konkrétního postupu

5. Vzorem pro veřejné zadavatele, včetně rezortu dopravy, by měla být dlouhodobě úspěšně užívaná praxe Ministerstva životního prostředí ČR a Státního fondu životního prostředí pro projekty financované z Operačního programu životního prostředí (OPŽP) s investiční hodnotou nad 300 mil Kč.

Za posledních 7 let byla role správce stavby zadána neutrálnímu správci stavby u více než 50-ti projektů s celkovou investiční hodnotou přes 37 miliard Kč.

IMPLEMENTAČNÍ DOKUMENT OPŽP 2007 – 20131 (strana 107):

„Technický dozor / Správce stavby: U projektů s celkovými přímými realizačními výdaji nad 300 mil. Kč bude vyžadována činnost správce stavby v rozsahu doporučeném příslušnou knihou FIDIC. Náklady na jeho činnost jsou způsobilé maximálně do výše 5 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů.“

Města a obce realizující projekty financované z OPŽP musí jmenovat správce stavby, který je generálním zmocněncem objednatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, činit za objednatele rozhodnutí apod. Náklady na jeho činnost jsou způsobilé maximálně do výše 5% z celkových přímých realizačních výdajů, které jsou stanoveny v Obecném nařízení Evropské rady.

ARI a CACE nespatřují důvody, proč úspěšně užívaná praxe řízení staveb v oblasti životního prostředí financovaných z evropských zdrojů v řádu desítek miliard Kč by neměla být stejně úspěšně užívaná v rezortu dopravy. Stát by měl využívat úspěšné know-how mezi svými rezorty, neboť řízení velkých staveb je principiálně stejné jak ve vodohospodářství, tak v dopravě.

6. Role správce stavby je intelektuální činnost, jejíž kvalita se odvíjí od kvality, zkušeností a kompetencí jednotlivých odborníků, kteří činnost správce na stavbě vykonávají. Výběr kvalitního dodavatele by měl vyjít z posouzení ceny a kvality nabídky reprezentované jak zkušeností uchazeče (firmy), tak zejména zkušenostmi a kompetencemi jednotlivých členů jeho týmu a kvalitou procesů a metodiky. Smlouva o činnosti správce stavby musí striktně vyžadovat účast hodnocených odborníků v týmu dodavatele v plném rozsahu dle nabídky a zadavatel musí důsledně monitorovat plnění smlouvy.

7. Smlouva o činnosti správce stavby by měla vyjít z minimálně pozměněné aktuální verze vzoru Bílé knihy“ FIDIC.

ARI a CACE jsou připraveny poskytnout platformu pro věcnou a odbornou diskuzi mezi zástupci státu, investorských organizací, SFDI a dodavatelů o správném stanovení role, kompetencí a odpovědnosti neutrálního správce stavby v ČR. Jsme přesvědčeni, že správné využívání služeb správce stavby dle FIDIC napomůže ke zvýšení efektivity realizovaných staveb dopravní infrastruktury – zrychlením výstavby, naplňováním termínů, snížením počtu sporů a zvýšením kvality výsledných staveb.

Soubory ke stažení