Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Publikace

Návrh dalšího postupu v investorské přípravě dopravních staveb opírajících se o stanoviska EIA vydaná dle z. 244/1992 Sb.

  • 12. 4. 2016
  • Stanovisko

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) předložila Ministerstvu dopravy ČR návrh komentáře k materiálu MD ČR k řešení EIA, který připravila  ARI ve spolupráci se svou širokou základnou.

Ministerstvo dopravy (dále jen „MD“) předkládá Vládě ČR (dále jen „vláda“) materiál navrhující další postup v investorské přípravě dopravních staveb opírajících se o stanoviska EIA, ke kterým nebude možno vydat souhlasné ověřovací závazné stanovisko dle přechodných ustanovení z. č. 39/2015 Sb. (dále jen „Materiál“).

Materiál dle našeho názoru nevyužívá možnosti pro jakékoliv kompromisní řešení situace, která ohledně využívání stanovisek EIA vydaných dle z. č. 244/1992 Sb. u dopravních staveb vznikla. Materiál navrhuje jednak převod prostředků z Operačního programu doprava, které byly určeny na vybudování dopravní infrastruktury, do jiných dotačních titulů, jednak počítá s novým procesem EIA podle příslušných ustanovení zákona u všech dotčených projektů. Takové řešení situace je nejzazší ústupovou variantou, ke které mohla Česká republika dospět, přičemž z Materiálu není zřejmý jakýkoliv posun ke kompromisu.

Máme za to, že uvedený přístup je z hlediska cílů České republiky a také z hlediska širokého spektra zástupců odborné veřejnosti, kterou zastupujeme, zcela nepřijatelnýNavrhovaný postup prakticky povede k zastavení výstavby dopravní infrastruktury, k velkému zpoždění u projektů, které jsou již rozpracované, tím k nárůstu dodatečných nákladů a k dalšímu snížení konkurenceschopnosti České republiky, jak s ohledem na čerpání dotací, tak s ohledem na neexistenci moderní dopravní infrastruktury uvnitř státu.

Chápeme, že problematika EIA je složitá, promítá se do ní mnoho protichůdných zájmů a hledání řešení při jednání s EK může být náročné. Přesto jsme přesvědčeni, že z Materiálu nevyplývá, že by MD nebo obecně vláda, vyčerpaly všechny možnosti pro nalezení skutečně kompromisního řešení situace. S ohledem na tuto skutečnost a dále na to, jak klíčové dopady by navržený postup měl pro oblast dopravních staveb, stavebního trhu, ale i dalších trhů závislých na dopravní obslužnosti, proto navrhujeme přijmout minimálně navrhované kroky.

Soubory ke stažení