MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Základní informace

Popis

Společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby v oblastech práva veřejného investování, informačních a komunikačních technologií, obchodního, občanského, správního, energetického, zdravotnického, vodohospodářského, lesního, horního, pracovního, práva ES a práva mezinárodního.

MT Legal využívá rozsáhlých zkušeností jednotlivých členů právnického týmu, který dnes tvoří více než 20 kvalifikovaných právníků.    Advokátní kancelář MT Legal již řadu let udržuje certifikát kvality ISO 9001:2008 udělovaný uznávanou certifikační společností NQA. Předmětem certifikace je „Poskytování právních služeb, poradenství v oblasti veřejného investování a provádění zadávacích a výběrových řízení“.                                                                                                                                                                                                                                              V roce 2012 získala společnost MT Legal nejvyšší ocenění „Právnická firma roku 2012 pro regionální kancelář“, a to na základě výsledků soutěže „Právnická firma roku“ pořádané společností EPRAVO.CZ pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory. Současně se v roce 2013 již po čtvrté za sebou umístila mezi šesti velmi doporučovanými advokátními kancelářemi v kategorii „Veřejné zakázky“ a v kategorii „Právo informačních technologií“ byla v roce 2013 zařazena mezi šest doporučovaných advokátních kanceláří v České republice pro danou oblast.

Webové stránky
Kontakt

Jakubská 121/1
602 00 Brno

Referenční projekty
REFERENČNÍ PROJEKTY: Koncesní řízení/PPP projekty
Název projektu Text + případný prolink na web projektu
Smlouva na zajištění provozu koupaliště Cihelna Statutární město Pardubice – Zpracování návrhu koncesní smlouvy na zajištění provozu koupaliště Cihelna dle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), a to včetně zohlednění aspektů, které se týkaly veřejné podpory v oblasti služeb obecného hospodářského zájmu (SGEI). Součástí služeb bylo i projednání návrhu smlouvy s klientem a dalšími zúčastněnými osobami a konzultace s klientem k některým otázkám týkajícím se připravovaného koncesního řízení. (leden – červen 2012)
Metodika zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v podmínkách společnosti TSB Technické sítě Brno, akciová společnost –  Zajištění komplexní úpravy “Metodiky zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v podmínkách společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost” s účinností ode dne 15. září 2010 v souvislosti s novelou zákona č. 137/2005 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. (srpen 2010)
Studie provozování zastávek městské hromadné dopravy jako součásti městského mobiliáře Statutární město Ostrava – Zpracování komplexní právní analýzy, jejímž hlavním cílem bylo na základě posouzení dosavadního průběhu a současného stavu dané problematiky na úrovni města i jednotlivých městských obvodů navrhnout optimální řešení provozování této části městského mobiliáře v souladu s potřebami klienta z pohledu zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona (tj. formou PPP), a to z pohledu právního i ekonomického. (duben 2009)
Lanová dráha na Větruši Statutární město Ústí nad Labem – Zpracování právní analýzy k stanovení vhodného modelu realizace projektu výstavby a provozu projektu s ohledem na zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a zákon č. 139/2009 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění, zahrnující mj. právní rozbor z hlediska právní úpravy veřejné podpory a právní rozbor ve vztahu k podmínkám poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad 2007-2013 (duben 2009)
Provozování Ozdravného centra Ještěrka Statutární město Ostrava – Zpracování návrhu koncesní smlouvy na provozování Ozdravného centra Ještěrka a právní poradenství v průběhu koncesního řízení dle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, v platném znění. (leden – listopad 2009)
Posouzení koncesního řízení (projekt Táborsko) Ministerstvo životního prostředí ČR – Zpracování právního stanoviska k posouzení koncesního řízení na výběr provozovatele vodárenské infrastruktury společnosti VST, s.r.o. (projekt Táborsko). (leden 2009)
Provozování MHD zastávek Statutární město Ústí nad Labem – Komplexní příprava a zajištění celého koncesního řízení na provozování MHD zastávek ve Statut. městě Ústí nad Labem, vč. zpracování koncesního projektu a koncesní smlouvy (2008 – 2010)
Smlouva o provozování ČOV Litvínov Severočeská vodárenská společnost – Poskytování právních služeb spočívajících v přípravě návrhu provozní smlouvy na provozování nové ČOV Litvínov, vč. příloh a finančních mechanismů, v souladu s Podmínkami přijatelnosti OPŽP pro roky 2007 – 2013.  (září 2008 – říjen 2011)
Úprava provozní smlouvy mezi SVS a SčVK Severočeská vodárenská společnost – Úprava provozní smlouvy uzavřené mezi Severočeskou vodárenskou společností a.s. a provozovatelem vodárenské infrastruktury, Severočeskými vodovody a kanalizacemi a.s. tak, aby splňovala podmínky tzv. nejlepší mezinárodní praxe pro projekty spolufinancované z Fondu soudržnosti. (srpen 2008 – květen 2010)
Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve Strategické průmyslové zóně Mošnov Statutární město Ostrava – Řízení zpracování vstupního rozboru v rozsahu tzv. Strategic business case v souvislosti s přípravou koncesního řízení na výběr provozovatele a následná příprava koncesního řízení vč. návrhu koncesní (provozní) smlouvy a provedení koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury.  (2008)
Provozování areálu městského stadionu Statutární město Liberec – Zpracování koncesního projektu, příprava koncesního řízení a následná úspěšná realizace koncesního řízení “na klíč”. (2006 – 2009)
REFERENČNÍ PROJEKTY: Design-build projekty
Název projektu Text + případný prolink na web projektu
Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí C-Energy Bohemia, s. r.o. –  Poskytování právních služeb ve vztahu k administraci zadávacího řízení (jednacího řízení s uveřejněním sektorového zadavatele) projektu kofinancovaného z OPŽP. Poskytnuté služby zahrnovaly zejména: zpracování zadávacích podmínek vč. návrhu smlouvy o dílo, jednání se Státním fondem životního prostředí, komplexní administraci zadávacího řízení v souladu se Závaznými pokyny OPŽP, jednání s uchazeči. Zadávací řízení bylo úspěšně zrealizováno a zadavateli byla přidělena dotace z OPŽP. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 1.000.000.000,- Kč bez DPH. ( červen 2012 – červenec 2013)
Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na kotli K14 teplárny E3 společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s ENERGETIKA TŘINEC, a.s. – Administrace zadávacího řízení (jednací řízení s uveřejněním sektorového zadavatele) nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce. Předpokládaná hodnotaveřejné zakázky činila 980.000.000,- Kč bez DPH. Veřejná zakázka byla součástí projektu spolufinancovaného z prostředků EU prostřednictvím Operačního programu životní prostředí (OPŽP).
Právní služby zahrnovaly zejména:
- konzultace a přípravu zadávacích podmínek pro zadávací řízení, tzn. zejména zpracování zadávacích podmínek (zadávací dokumentace a návrhu smlouvy) a jejich projednání s klientem;
- jednání se Státním fondem životního prostředí;
- komplexní administraci zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Závaznými pokyny OPŽP.
Zadávací řízení bylo úspěšně ukončeno uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem a zadavateli byla přidělena dotace z OPŽP. (listopad 2011 – červen 2013)

Spolupráce s ARI

Jméno člena
David Dvořák
Kontakt
dvorak(☼)mt-legal.com


Zprávy

MT LEGAL SE STALA „PRÁVNICKOU FIRMOU ROKU 2015 PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY“

Advokátní kancelář MT Legal s.r.o., která patří mezi řádné členy ARI, získala podruhé za sebou nejvyšší ocenění „Právnická firma roku“ v kategorii „Veřejné zakázky“. Dále se v této prestižní anketě zařadila mezi velmi doporučované kanceláře v kategorii „Regionální kancelář“ a v kategorii „Právo informačních technologií“ se zařadila mezi doporučované kanceláře. Letošní, již osmý ročník firemního žebříčku „Právnická firma roku […]