ARI: Předběžná tržní konzultace – Zpracování studie proveditelnosti železničního uzlu Praha

Základní informace

Popis

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7 („Zadavatel“) oznamuje konání předběžné tržní konzultace(„Konzultace“) v souvislosti s přípravou realizace veřejné zakázky s předpokládaným názvem „Zpracování studie proveditelnosti železničního uzlu Praha“ („Veřejná zakázka“).

Na organizaci Konzultace Zadavatel spolupracuje s Asociací pro rozvoj infrastruktury („ARI“), která bude vystupovat jako její pořadatel a moderátor.

ARI a Zadavatel mají zájem, aby zadávací podmínky co nejlépe odpovídaly potřebám Zadavatele a současně, aby byly i spolu s předmětem zakázky nastaveny v souladu s principy zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“), zejména zásadou přiměřenosti a dalšími zásadami upravenými v § 6 ZZVZ.

Zadavatel má zejména zájem představit potenciálním dodavatelům model uvažovaného hodnocení nabídek, který bude založen na aplikaci metody Best Value Approach („BVA“). Metoda BVA je ověřená praxí dalších evropských států (např. Nizozemí, Norsko), v nichž vedla ke zvýšení kvality plnění, vstupu nových dodavatelů na relevantní trh a snížení vícenákladů vznikajících na straně zadavatelů.

Zadavatel věří, že tato metoda umožní dodavatelům již v rámci nabídek prezentovat odbornost a kvalitu plnění a uvolnit dlouhodobý tlak na co nejvýraznější snížení nabídkových cen, jež tíží jak dodavatele, tak i zadavatele.

Konzultace proběhne v úterý 8. 10. 2019 od 9:00 na adrese Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – provozovna Správy železniční dopravní cesty s tím, že s jednotlivými dodavateli se bude jednat společně. S pozvánkou byli primárně osloveni ti potenciální dodavatelé, kteří jsou Zadavateli známí.

Pozvánka je přílohou této zprávy. Za účelem prokázání zkušenosti vyplní zájemci o účast v Konzultaci registrační formulář, který je Přílohou č. 1 pozvánky, a zašlou jej e-mailem nejpozději do 30. 9. 2019 24:00 na e-mailovou adresu konzultace@ceskainfrastruktura.cz.

Více informací žádejte na: konzultace@ceskainfrastruktura.cz

 —

DATUM: úterý 8. října 2019 od 9:00 hodin

MÍSTO: SŽDC, Dlážděná 1003/7Praha 1

REGISTRACE: konzultace@ceskainfrastruktura.cz

Datum konání
08/10 2019 09:00 - 08/10 2019 12:00
Místo konání
SŽDC, Dlážděná 1003/7, Praha 1
Program

Dokumentace

Prezentace
Dokumenty

Registrace

Online rezervace nejsou k dispozici pro tuto událost.