ARI: Vyjádření pro média o významu autorizací v souvislosti s tendrem na studii proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha-Brno-Břeclav

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) se podílela na předběžných tržních konzultacích u zakázky na studii proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha – Brno – Břeclav. V jejich rámci jsme se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) a deseti zájemci o účast v tendru konzultovali jeho vstupní podmínky. Požadavek zadavatele, že dodavatel musí disponovat čtyřmi autorizacemi, nelze podle ARI v případě […]

ARI: Vize změn povolovacích procesů dopravních staveb

ARI společně s Havel, Holásek & Partners vedla na Mezinárodní konferenci EIA/SEA 2017 panel EIA a SEA v dopravě  na téma Vize změn povolovacích procesů dopravních staveb. Jedenáctý ročník konference se uskutečnil v Ostravě ve dnech 17. – 18. května 2017. Cílem bylo poskytnout prostor pro sdílení zkušeností se zpracováním SEA a EIA v ČR i zahraničí a pro výměnu názorů mezi zaměstnanci veřejné správy, autorizovanými osobami, zástupci investorů či neziskového sektoru. ARI ve […]

ARI: Společné stanovisko ARI-CACE-SVS-SPS k institutu předběžné držby

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI), Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE), Sdružení pro výstavbu silnic (SVS) a Svaz podnikatelů ve stavebnictví České republiky (SPS), jako hlavní profesní organizace v oblasti přípravy a výstavby dopravní infrastruktury vydaly společné stanovisko k možnosti urychlení procesů přípravy a povolování velkých liniových dopravních staveb národního významu. Žádost o podporu institutu předběžné držby byla zaslána […]

ARI: Společné stanovisko ARI a SVS k ZOP RB FIDIC na SŽDC

ARI společně se SVS vypracovalo stanovisko k návrhu zvláštních obchodních podmínek k červené knize FIDIC připravené na SŽDC. Ministerstvu dopravy ČR jsme zároveň nabídli naši účast na společném projednání na úrovni MD-SŽDC.

Na SFDI vzniká pracovní skupina pro zavedení BIM u dopravních staveb

SFDI oslovila ARI k účasti v pracovní skupině, jejíž cílem má být příprava pilotních projektů a návrh dalšího postupu pro ověření přínosů a možnosti zavedení BIM pro projekty dopravní infrastruktury. ARI proto zakládá interní pracovní skupinu svých členů, kteří mají zájem přispět svými zkušenostmi, aktivně se účastnit diskuzí a připomínkování dostupných materiálů. — Zájem rezortu […]

ARI: Připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o EIA)

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) předložila připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Návrh zákona byl připraven na základě usnesení vlády č. 434 ze dne 11. května 2016.    

ARI: ÚOHS nereflektuje běžnou evropskou praxi v PPP

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) je znepokojena postupem a rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku „Poskytování služeb právního, finančního a technického poradenství před a v průběhu zadávacího řízení na výběr koncesionáře pro projekt PPP R4“ jejímž zadavatelem je MDČR. ARI zastává názor, že rozhodnutí ÚOHS není věcně správné […]

ARI: Návrh dalšího postupu v investorské přípravě dopravních staveb opírajících se o stanoviska EIA vydaná dle z. 244/1992 Sb.

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) předložila Ministerstvu dopravy ČR návrh komentáře k materiálu MD ČR k řešení EIA, který připravila  ARI ve spolupráci se svou širokou základnou. Ministerstvo dopravy (dále jen „MD“) předkládá Vládě ČR (dále jen „vláda“) materiál navrhující další postup v investorské přípravě dopravních staveb opírajících se o stanoviska EIA, ke kterým nebude možno vydat souhlasné ověřovací závazné stanovisko […]

ARI: Připomínky k „Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek pro posouzení přiměřenosti podmínek účasti v zadávacím řízení“

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) předložila MMR ČR připomínky k textu návrhu nařízení vlády o stanovení bližších podmínek pro posouzení přiměřenosti podmínek účasti v zadávacím řízení, viz příloha. Připomínky ARI jsou zásadního a doporučujícího charakteru a nahlížejí na efektivitu a vhodnost zadávacího prostředí optikou dobré mezinárodní praxe – ve vyspělých zemích běžně užívaných zadávacích a smluvních pravidel pro infrastrukturní […]

STANOVISKO K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MDČR NA PORADCE PROJEKTU PPP R4

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) si dovoluje předložit stanovisko k zadávacímu řízení veřejné zakázky Ministerstva dopravy ČR a Státního fondu dopravní infrastruktury na „Poskytování služeb právního, finančního a technického poradenství před a v průběhu zadávacího řízení na výběr koncesionáře pro projekt PPP R4“, které zaslala na podatelnu ÚOHS. Členové ARI se nedomnívají, že došlo k pochybení […]