Jak se stát členem

O členství může požádat jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která má zájem podporovat hlavní cíle ARI a případně se i aktivně účastnit odborných diskuzí a přípravy koncepčních změn v oblasti infrastruktury v České republice.

Získání “Řádného členství” je podmíněno přijetím předložené přihlášky řídícím výborem ARI a zaplacením ročního příspěvku. Výše ročního členského příspěvku je odvozena od výše ročního obratu člena v předešlém roce.

Pásmo obratu a výše ročního členského příspěvku dle článku 8.1 stanov.

Členský příspěvek:

Pásmo Roční obrat Roční příspěvek
I. pásmo < 50 milionů Kč 10,000 Kč
II. pásmo 50 – 500 milionů Kč 20,000 Kč
III. pásmo > 500 milionů Kč 30,000 Kč

Valná hromada ARI odsouhlasila v roce 2017 konání níže uvedených akcí. Náklady na tyto akce jsou hrazeny nad rámec rozpočtu ARI.

Typ akce Počet akcí a jejich tematické zaměření Cena vstupu
Kč bez DPH
Kulaté stoly 1. Téma: Praktické zkušenosti se zaváděním BIM v Německu

2. Téma: Veřejné zadávání a hodnocení na kvalitu (Best ValueTendering)

3. Téma: Nový koncept povolování a přípravy liniové infrastruktury v ČR

4. Téma: Trendy v oblasti financování dopravní infrastruktury – PPP

4 000
Odborné debaty 4x odborné debaty v podobě snídaně s pozvanými hosty
(významnými osobnostmi v oblasti veřejných investic, jako jsou např. ministři vlády ČR, náměstci, generální ředitelé investorských organizací nebo státních fondů, hejtmani nebo primátoři Hl.m.Prahy nebo krajských měst)
1 000
Konference ARI bude spoluorganizovat nebo podpoří konference se zaměřením témat v souladu s hlavní činností ARI cena bude určena případ od případu

Platba členů za akce v roce 2017 nad rámec členských příspěvků:

Pásmo Nárok člena ARI Roční příspěvek
I. pásmo 1 vstup na každou z výše uvedených akcí, 10% sleva na konference ARI 20,000 Kč
II. pásmo 2 vstupy na každou z výše uvedených akcí, 15% sleva na konference ARI 40,000 Kč
III. pásmo 3 vstupy na každou z výše uvedených akcí, 20% sleva na konference ARI 60,000 Kč

ARI umožňuje získání „Partnerského členství“ a to kterékoliv osobě z veřejného sektoru, samosprávnému územnímu celku nebo organizaci, která má zájem o spolupráci s ARI. Tím získá právo účastnit se akcí pořádaných ARI a jednání jejích orgánů, jako by byla řádným členem, včetně jednání pracovních skupin a účasti na valné hromadě (bez hlasovacích práv). Podmínkou je zaplacení ročního příspěvku ve výši 40,000 Kč.

ARI může na základě rozhodnutí řídícího výboru udělit také bezplatné „Honorární členství“, například spolupracující neziskové organizaci, občanskému sdružení, vzdělávací instituci a dalším spolupracujícím subjektům.

Máte-li zájem se stát členem ARI, vyplňte přihlášku uvedenou níže a zašlete ji na adresu ARI (poštou nebo e-mailem).

ARI Prihlaska radneho clena 2017_DOC

ARI Prihlaska radneho clena 2017_PDF